Hyonmon

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Hyonmon

Planeta zamieszkiwana przez różne ludy różniące się kulturą, religią, językami, stylem ubierania się a nawet wypowiadania się. Jego powierzchnia wynosi około 10^9896 mld km2 , gęstość zaludnienia tej planety szacowana jest na 25-55 os/km2. 28% tej planety stanowi woda a reszta tej planety (72%) stanowi powierzchnia lądowa. Na tej planecie występują też różne zwierzęta; jest bliźniaczą wersją naszej Ziemii.

Kontynenty i państwa:

- Dajlandia - Robertania - Nanganari - Funadia - Damensja - Asernej - Tulsunia - Inasewia - Pamia - Leverpulla - Sahkalia - Semutia - Fiordania - Lantappia - Aalania - Santavaru - Republika Demokratyczna Nantangu - Republika Wyspiarska Nountai - Hangyop - Soryowo - Dajińska Rataria (dziś Randaria) - Dajińska Republika Ludowa Sapgaping - Enribia - Wybrzeże Kumpli - Wybrzeże Dobrej Nadziei - Plażaria - Enaparsja - Szampania - Wyspy Enribskie - Manurezja - Republika Naimiów - Taninia

 • Sayong

- Kotwaria - Kitwaria - Isołacja - Rzedecja - Machiria - Hrvac - Krshenia - Napramja - Nasapcja - Jakumia - Kanohia - Aneupia - Songkhan - Nagsaria - Sapriostio - Vete - Wodospadia - Nadeiria - Elendenia - Sarpania - Republika Esparitii - Stara Enribia (dziś Enstario)

 • SairmoueJęzyki Hyonmonu

 • języki Nanganari:

- nanganari -npami -nwagakhi - ngapo - khatanpo - tanpo - nwanpari - jenputi - ngachiri - nanpang - nishking - bagshati

 • języki skandańsko – fińskie:

asernejski funadzki aalański dameński tulsuński landali sahkali fiordzki santawarski semuti pamski lewerpulski inasewidzki lantappi

 • języki indo – nanganari:

manuri śattaśi naimi nanśati śagani thatti murusi śaćali

 • języki latino – andarskie:

kotwarski kitwarski hrwacki machirski isołacki jakumski nasapcki rzedecki krszeński krszeńsko – hrwacki kanoski napramski dialekty hrwackie dialekty kotwarskie dialekty kitwarskie dialekty isołackie


 • języki enribskie:

enribski wybrzeżowy plażarski szampański enaparcki wecki parnaski wodospadzki archoski hinwajski nadeirski staroenribski esparito tarneirski sapnarski sarpański elendeński dialekty enribskie staroenribski islandera enaparcki


 • języki enribsko – sarinamskie:

dormilski stiurski sombornijski saurine negecki plażowy sarinamski


 • sarinamskie
 • dajińskie
 • robertańskie
 • tubergijskie
 • atlantyckie
 • afrykańsko – dajińskie
 • europejsko – dajińskie
 • atlantycko – dajińskie
 • komiczne
 • atlantycko – europejskie
 • nanwarskie
 • robertańsko – dajińskie
 • starożytne czwartoświatowe
 • celtycko - dajińskie