Język dewoński

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język dewoński
Sposoby zapisu: Łacińskie
Typologia: Fleksyjny
VSO
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2018
W Adnacie
Używany w : brak
Klasyfikacja: j. indoeuropejskie
 • j. romańskie
  • j. dewoński
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Dźwięki

Samogłoski

 • i u (i u)
 • ɛ ə~ɜ ɔ (e y o)
 • a (a)

Spółgłoski

 • m n (m n)
 • p b t d k g (p b t d c g)
 • f v s ʃ ʒ x h (f v s ch j gh h)
 • tʃ dʒ (tch dj)
 • w l r j (w l r i)

Zapis

A a Ai ai Au au B b C c Ch ch D d Dj dj E e Ei ei
[ɑ] [ɑɪ] [ɑʊ] [b] [k] [ʃ] [d] [dʒ͡] [ɛ] [ɛɪ]
Eu eu F f G g Gh gh H h I i J j L l M m N n
[ɛʊ] [f] [g] [x]~∅ [h] [i]~[j] [ʒ] [l] [m] [n]
O o Ou ou P p R r S s T t Tch tch U u V v W w
[ɔ] [ɔʊ] [p] [r] [s] [t] [tʃ͡] [u] [v] [w]
X x Y y
[ks] [ə]~[ɜ] [ə]

Zmiany dźwiękowe

 • CeV, CiV > CjV
 • a, ā > a
 • e, ae > ɛ
 • ē, oe > e
 • i, ī > ɪ, i
 • o, ō > ɔ, o
 • u, ū > ʊ, u
 • au > u
 • LvV > LbV
 • h > ∅
 • ns, rs > s, ss
 • -m > -∅
 • v > w
 • k', g' > ʃ, ʒ
 • kl, ʃj, gl > tʃ, dʒ
 • jV > ʒV
 • quV, guV > k, g
 • nd, mb > nn, mm
 • nk, ng > nn, mm
 • -g-, -w- > ∅ (dość nieregularne, często pod wpływem form zależnych spółgłoska się zachowuje)
 • tt, kt, ks > xt, xt, x
 • wzdłużenie: _CV, _SCV, _RCV
 • dyftongizacja:
  • a: > ei
  • ɪ:, ɛ:, e: > i
  • i: > ai
  • ɔ:, o: > ou, u
  • ʊ:, u: > au
 • wypadnięcie nieakcentowanych
 • fV > hV
 • ClV, lj > j
 • ɔ, o > o
 • ɛ, e > e
 • jotacja:
  • o, a > e
  • u, ʊ > y
  • ou, au > eu
 • ʊ, ɪ > ə (nieakcentowane)
 • y > ɜ, ə
 • eR > ɜR
 • mn, rn > mm, nn
 • SC- > əSC-
 • ll, rr > l, r
 • str > sr
 • tt, ks > ss, x
 • kk, gg > ks, x
 • lw > w
 • ɪ, ʊ > i, u
 • CRV, CLV, CNV > RV, LV, NV
  • b, d, g > m, n, n
  • p, t, k > b, d, s
 • st, zd > sk, sg
 • ps > f
 • sʃ > tʃ
 • -w > -∅, -u
 • pt > ʃt

Gramatyka

Zaimek

I i II osoba
Cas. Sg Pl Refl.
I II I II
Nom. ju tau nu u
Obj. me te nube ube se
Poss. mi tau nouscyr uscyr sau
III osoba
Cas. Sg Pl
m f m, f
Nom. i jei ji
Obj. jau

Rzeczownik

Cas. I II III
f m m, f
Sg Pl Sg Pl Sg Pl Sg Pl Sg Pl
Nom. hamiie hamiia deumm deummi bile daugh dauche nume nymme
Obj. deumme dauche

Przymiotnik

Cas. Sg Pl.
m f
Nom. blin bline blini
Obj. bline
Cas. Sg Pl.
m f
Nom. wirdy wirde
Obj.

Przysłówek odprzymiotnikowy

Tworzony jest za pomocą sufiksu -e.

Rodzajnik

Rodzajnik określony
Cas. Sg Pl
m f m f
Nom. yl le lai
Obj. lu ylur yleir

Czasownik

System czasowny uległ wielkim zmianom. Prawie wszędzie zanikła odmiana przez osoby, powstały nowe czasy, które wymagają czasowników posiłkowych. W języku dewońskim występują następujące formy:

 • bezokolicznik - jedna z podstawowych form czasownika, jego nieokreślona forma. Tworzona za pomocą cząstki ac, często w mowie potocznej skracanej do a’ przed spółgłoską, np. a’tijen, lub ac’ przed samogłoską, np. ac’essen.
 • czas teraźniejszy prosty - wyraża czynność współczesną mówiącemu, a także jego przyszłe plany.
 • czas teraźniejszy złożony - tworzony jest za pomocą posiłkowego czasownika być. Opisuje ogólne, powtarzalne czynności, zjawiska. Cząstka ac może być zredukowana do ’c po samogłosce, np. Ju sy’c eiman te. "Kocham Cię".
 • czas przeszły prosty - opisuje zjawiska przeszłe, nie mające wpływu na współczesność, czas narracyjny. Jest to druga podstawowa forma czasownika.
 • czas przeszły perfekt - opisuje czynności przeszłe, w wyniku których doszło do jakiejś zmiany stanu.
 • tryb łączący - używany w mowie zależnej, wyraża też niepewność i wątpliwość, używany też jako tryb przypuszczający i w zdaniach warunkowych. Z jego pomocą tworzy się też uprzejmą formę trybu rozkazującego.
 • tryb rozkazujący - wyraża rozkazy.
 • imiesłów czynny - przymiotnikowa czynna postać czasownika.
 • imiesłów bierny - przymiotnikowa bierna postać czasownika.

System koniugacji

Tabela koniugacyjna
Conj. I II III IV Irr.
Inf ac eiman

"kochać"

ac mounen

"ostrzegać"

ac tijen

"chować"

ac eudien

"słyszeć"

ac eiben

"mieć"

ac essen

"być"

Pres. I eime moune tiji eudi eibe esc
II esc ac eiman esc ac mounen esc ac tijen esc ac eudien esc ac eiben
Aor. ameibe monibe tejibe ydibe ibe ire
Perf. ei’amad ei’monid ei’teghd ei’eudid ei’eibid ei’essd
Subj. si’ac eiman si’ac mounen si’ac tijen si’ac eudien si’ac eiben si
Imp. eime moune tige eudi eibe is
Part. Act. eiman mounen tijen eudien eiben essen
Perf. amad monid teghd eudid eibid

Czasowniki nieregularne

ac’essen "być"
Pers. Sg Pl
I sau, sy sunt, syn
II e sunti, syn
III esc sunt, syn

Czasownik być w czasie teraźniejszym odmienia się przez osoby. Posiada on dwie formy: akcentowaną i nieakcentowaną.

Czasownik ac eiben jako czas. posilłkowy
Pers. Sg Pl
I eibe eibe
II eibe eibe
III ei eibe

Leksyka

Nazwy miesięcy

Miesiąc Dewoński
Styczeń Janweir
Luty Hemrweir
Marzec Meirt
Kwiecień Aprail
Maj Meimis
Czerwiec Jeun
Lipiec Cintail
Sierpień Seghtail
Wrzesień Sechtemyr
Październik Oghtybyr
Listopad Noumyr
Grudzień Dichemyr