Język sajama

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język sajama, sayama (say. Sayama [ˈsajama] język Sajama, maya ya Sayamim [ˈmaja jaˈsajamim] język Sajamów). Język używany w świecie Nugs funst.

Fonologia

Spółgłoski

 • m n ɲ /m n ņ/
 • b̥ d̥ /b d/
 • p ~ β t ~ ɾ ʔ /p t ḋ/
 • pˤ ~ βˤ tˤ ~ ɾˤ /ṗ ṭ/
 • ᵐβ ⁿɾ /mb nd/
 • s x h /s ħ h/
 • t͡sʰ k͡xʰ /c ḣ/
 • j /y/

Samogłoski

 • i /i/
 • e o /é o/
 • ɛ /e/
 • a /a/

Alfabet

A a B b C c D d Ḋ ḋ
[a] [b̥] [t͡sʰ] [d̥] [ʔ]
E e É é H h Ħ ħ Ḣ ḣ
[ɛ] [e] [h] [x] [k͡xʰ]
I i M m mB mb N n nD nd
[i] [m] [ᵐβ] [n] [ⁿɾ]
Ņ ņ O o P p Ṗ ṗ S s
[ɲ] [o] [p ~ β] [pˤ ~ βˤ] [s]
T t Ṭ ṭ Y y
[t ~ ɾ] [tˤ ~ ɾˤ] [j]

Morfologia

Czasownik

Czasownik odmienia się przez:

 • czasy (teraźniejszy : przeszły : przyszły)
 • strony (czynna : bierna)
 • tryby (oznajmujący : rozkazujący)

Dodatkowo istnieje forma bezokolicznika.

Koniugacja

Występują cztery wzory koniugacyjne:

 • dwa spółgłoskowe
  • tematyczny (koniugacja I)
  • alternacyjny (koniugacja II)
 • dwa samogłoskowe
  • tematyczny (koniugacja III)
  • alternacyjny (koniugacja IV)

Koniugacja I

Do koniugacji I należą wszystkie czasowniki tematyczne, których temat zakańcza się na spółgłoskę:

Strona Czynna
Tryb Czas
Teraźniejszy Przeszły Przyszły
Oznajmujący ḣayat ḣayat ḣayati
Rozkazujący ḣayat ḣayati
Strona bierna
Tryb Czas
Teraźniejszy Przeszły Przyszły
Oznajmujący ḣayatis ḣayatas ḣayatis
Rozkazujący ḣayatis ḣayatis
Bezokolicznik
ḣayata

Koniugacja II

Do koniugacji II należą wszystkie czasowniki alternacyjny, których temat zakańcza się na spółgłoskę:

Strona Czynna
Tryb Czas
Teraźniejszy Przeszły Przyszły
Oznajmujący éndoħa éndħ éndoħi
Rozkazujący éndħa éndħi
Strona bierna
Tryb Czas
Teraźniejszy Przeszły Przyszły
Oznajmujący éndoħis éndħas éndoħis
Rozkazujący éndħis éndħis
Bezokolicznik
éndoħa

Koniugacja III

Do koniugacji III należą wszystkie czasowniki tematyczne, których temat zakańcza się na samogłoskę:

Strona Czynna
Tryb Czas
Teraźniejszy Przeszły Przyszły
Oznajmujący ņama ņamaħ ņamaya
Rozkazujący ņama ņamay
Strona bierna
Tryb Czas
Teraźniejszy Przeszły Przyszły
Oznajmujący ņamas ņamaḋas ņamayas
Rozkazujący ņamas ņamays
Bezokolicznik
ņama

Koniugacja IV

Do koniugacji IV należą wszystkie czasowniki alternacyjne, których temat zakańcza się na samogłoskę:

Strona Czynna
Tryb Czas
Teraźniejszy Przeszły Przyszły
Oznajmujący to tséħ toya
Rozkazujący tsé tséy
Strona bierna
Tryb Czas
Teraźniejszy Przeszły Przyszły
Oznajmujący tos tséḋas toyas
Rozkazujący tsés tséys
Bezokolicznik
tosé

Zaimek

Zaimek osobowy

Zaimki osobowe w mianowniku:

Zaimek
Osoba Sg Du Pl
1. mba ap ħa
2. é ép aṭa
3. yos isa isi

Aby utworzyć biernik należy dodać do zaimka końcówkę biernika -m lub poddać spółgłoskę w wygłosie mutacji.

Zaimek osobowy pytajny

 • da - kto?
 • isa - co?

Aby utworzyć biernik należy dodać do zaimka końcówkę biernika -m.

Zaimek osobowy wskazujący

 • hyos - ten
 • ayi - tamten

Zaimek przysłowny

Zaimek przysłowny
Rodzaj Wskazujący Względny Pytajne Upowszechniające Przeczące Nieokreślone
Sposobu say

(jak)

say

(jak?)

Miejsca a ħéḋ; ħéḋ a; ħéḋ oḋ

(gdzie, dokąd, skąd)

a ħéḋ; ħéḋ a; ħéḋ oḋ

(gdzie?, dokąd?, skąd?)

a anħéḋ; anħéḋ a; anħéḋ oḋ

(gdzieś, dokądś, skądś)

Czasu ténd

(kiedy, gdy)

ténd

(kiedy?)

andénd

(kiedyś)

Miary
Przyczyny

Zaimek nieokreślony

Zaimek nieokreślony tworzy się z pomocą prefiksu am(+mutacja spółgłoskowa).

Rzeczownik

Rzeczownik odmienia się przez przypadki i liczby.

Liczba

Występują trzy rodzaje liczb:

 • pojedyncza (przedmiot lub osoba występuje pojedynczo; czasami także określenie zbioru; używane także z liczebnikami)
 • podwójna (przedmiot lub osoba występuje zazwyczaj w parze)
 • mnoga (wiele przedmiotów lub osób)

Przypadki

W języku sayama istnieją dwa przypadki:

 • mianownik (pełni funkcję podmiotu w zdaniu)
 • biernik (samodzielnie pełni funkcję dopełnienia w zdaniu; występuje w połączeniach z przyimkami i poimkami)

Deklinacja

Występuje pięć wzorów odmiany. Przynależność zależy od rodzaju tematu, samogłoski tematowej, rozszerzenia tematu, lub wymiany samogłoski.

Deklinacja
Wzór I II III IV V VI VII VIII
- -a- -i- -am- -ay- ↓y ↓ -a-
Nom

Sg

nay cép ħéma yami nda éħa mbos ħnot nyod syat nyasa
Nom

Du

naya cépa ħémaya yamya ndama éħaya mbsa ħnta nida sita nisaya
Nom

Pl

nayi cépi ħémi yamiyi ndami éħayi mbsi ħnti nidi siti nisi
Acc

Sg

nay mb¹ ħémam yamim ndam éħaym mbos ħnond¹ nid sind¹ nyasa
Acc

Du

naya mba ħémayam yamyam ndamam éħayam mbsa ħnnda nida sinda nisayam
Acc

Pl

nayi mbi ħémim yamiyim ndamim éħayim mbsi ħnndi nidi sindi nisim
Znaczenie człowiek pole ucho oko ręka dom pies wieś łowca pień pług
 • ¹ Jeżeli rzeczownik wzoru spółgłoskowego kończy się na /t/, /p/, to w bierniku dochodzi do mutacji spółgłoskowej do /nd/, /mb/.

Liczebnik

Liczebniki główne

 • 1 aḋ
 • 2
 • 3 ṗo
 • 4 yat
 • 5 sam
 • 6 nda
 • 7 yoṭ
 • 8 ņya
 • 9 net
 • 10 ħé
 • 11 ħéyaḋ
 • 12 ħéybé
 • 13 ħéyṗo
 • 14 ħéyat
 • 15 ħéysam
 • 16 ħéynda
 • 17 ħéyoṭ
 • 18 ħéyņya
 • 19 ħéynet
 • 20 béħé
 • 21 béħé aḋ
 • 30 ṗoħé
 • 40 yatħé
 • 100 iya
 • 110 iya ħé
 • 200 béiya
 • 300 ṗoiya
 • 400 yatiya
 • 1000
 • 1100 cé iya
 • 2000 bécé
 • 3000 ṗocé
 • 4000 yatcé
 • 10000 iņa
 • 11000 iņa cé
 • 20000 béiņa
 • 30000 ṗoiņa
 • 40000 yatiņa

Liczebniki porządkowe

Liczebniki porządkowe tworzy się za pomocą sufiksu -in dodanego na koniec ostatniego liczbnika:

 • 1. aḋin
 • 2. béin
 • 3. ṗoin
 • 11. ħéyaḋin
 • 20. béħéin
 • 21. béħé aḋin

Przymiotnik

Przymiotniki odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje (żywotny i nieżywotny)

Zaimek
Przypadek Żywotny Nieżywotny
Nom Sg yas yasiya
Nom Du yasa yasiyaya
Nom Pl yasi yasiyi
Acc Sg yas yasiyam
Acc Du yasam yasiyayam
Acc Pl yasim yasiyim
Znaczenie mały

Przysłówek

Przysłówki mogą przyjmować wiele końcówek, w zależności od pochodzenia. Przysłówki pochodzące od przymiotnika przyjmują końcówkę -iyam.

Przyimek i poimek

Cechą szczególną języka sayama jest to, że poimek stojąc przed rzeczownikiem oznacza stateczne położenie, a po ruch, np:

 • cémb- na polu
 • cémb - na pole

Stąd też powstało rozdzielenie przyimków na dwa rodzaje:

 • pełne (mogące pełnić funkcję przyimka i poimka, to jest położenia i ruchu)
 • ułomne (mogące pełnić funkcję poimka, zazwyczaj opisują ruch z jakiegoś miejsca).

Przyimki miejsca

Pełne:

 • a¹ - w (do)
 • ¹ - na
 • no - nad
 • mbo - pod
 • yis - za
 • siya - przed
 • nda¹ - przy, u (w stronę, ku}
 • ņa - obok
 • aṭ - z prawej
 • - z lewej
 • ḣé - wzdłuż, przez

Ułomne:

 • oḋ - z, od
 • noṭ - znad
 • mboṭ - spod
 • yiṭ - zza
 • siyaṭ - sprzed

Uwagi:

 • ¹Po tych przyimkach dochodzi do mutacji nagłosowego /t/, /p/ do /nd/, /mb/,

Przyimki czasu

 • X -
 • X -
 • X -

Przyimki relacyjne

 • ya - pełni funkcję dopełniacza
 • ma - z, wraz z, razem z
 • éy - bez
 • yi - dla, pełni funkcję celownika
 • yim¹ - o

Uwagi:

 • ¹Po tych przyimkach dochodzi do mutacji nagłosowego /t/, /p/ do /nd/, /mb/,

Spóijnik

 • oḋ - i

Słowotwórstwo

Składnia

Budowa zdania

Ogólny szyk zdania to SVO. Przydawki stoją zawsze po rzeczowniku, a okoliczniki mogą stać przed czasownikiem, bądź na początku zdania.

Kopula

W języku sayama nie ma czasownika być, przez co nie występuje także łącznik. Orzecznik występuje zaraz po opisywanym podmiocie, czasami może być poprzedzony zaimkiem wskazującym.

Konstrukcja posesywna

W języku sayama konstrukcję posesywną (wyrażającą nasze mieć) tworzy się z pomocą przyimka ma (z, razem, wraz):

 • ma nay ayaḋ - człowieka ma konia

Przeczenie można stworzyć na dwa sposoby, z pomocą partykuły przeczącej nie (ay), lub z pomocą przyimka bez (éy):

 • ma nay ay ayaḋ - człowieka nie ma konia
 • ma nay éy ayaḋ - człowieka nie ma konia

Przykładowe teksty

Owca i Konie

Na wzgórzu owca, która nie miała wełny, zobaczyła konie: jeden ciągnął ciężki wóz, drugi dźwigał wielki ładunek, a trzeci wiózł szybko człowieka. Owca rzekła do koni: „Serce mnie boli, widząc, co człowiek nakazuje robić koniom”. Konie odpowiedziały: „Słuchaj, owco, serca nas bolą, kiedy widzimy, jak człowiek, pan, zabiera twoją wełnę na płaszcz dla samego siebie. I owca nie ma wełny”. Usłyszawszy to, owca pobiegła przez równinę.

Ṗos oḋ ayaḋi

Yé ahiyam ṗos, ma yéḋ éy aņiḋ, iséħ ayaḋi: aḋin ndaħ tpaym yidiyam, béin iḣayiħ ptaym ṗeyiyam, oḋ ṗoin syimbiyam tpiħ nay. Ṗos mayaħ yi ayaḋi: "Atya tya mbam, mba ténd isé, dam nay mbé maḋ yi ayaḋi." Ayaḋi ħandeħ: "Ņama, ṗos! Atyi tya ħam, ħa ténd isé, say nay, ndama, yi mboņim toya aņiḋ ya ém yi siḋ yos. Oḋ ma ṗos ay aņiḋ." Yos ténd ņamaħ hyos, ṗos yaṗaħ syéhim ḣé.

Słownik sajama-polski

 • ahiy - wysoki
 • ahiya (ahiyami) - wzgórze
 • aņiḋ - wełna
 • ap (amb) - my (dwaj)
 • atya - serce
 • aṭa (aṭam) - wy
 • ay - nie
 • ayaḋ - koń
 • cép - pole
 • é (ém) - ty
 • éħa (éħayi) - dom
 • éndoħa (éndħaħ) - jeść
 • ép (ébn) - wy (dwaj)
 • ħa (ħam) - my
 • ħandeḋ - odpowiedzieć
 • ħéma - ucho
 • ħnot (ħnti) - wieś
 • ḣayata - nieść
 • iḣayiḋ - dźwigać
 • isa - oni (dwaj), one (dwie)
 • iséḋ - widzieć
 • isi - oni, one
 • maḋ - robić
 • maya - język
 • mayaḋ - mówić
 • mba (mbam) - ja
 • mbéḋ - kazać
 • mboņi - płaszcz
 • mbos (mbsi) - pies
 • myoya (miyi) - jesień
 • nay - człowiek
 • nda - ręka
 • ndaḋ - ciągnąć
 • ndama - pan
 • ndaya (ndayami) - las
 • ndéḋ - żmija
 • nyasa (nisi) - pług
 • nyod (nidi) - myśliwy, łowca
 • nyodaḋ (nidaħ) - gonić
 • ņamaḋ - słyszeć, słuchać
 • oḋ - i
 • ṗey - wielki
 • ṗos (ṗsi) - owca
 • pota (ptaħ) - brać
 • pta (ptayi) - ładunek
 • Sayama - lud Sajama; Sajama; język sajama
 • siḋ - sam
 • soyéh - prosty
 • syat (siti) - pień
 • syéhi - równina
 • syimb - szybki
 • topiḋ (tpiħ) - wieźć
 • toséḋ (tséħ) - siać
 • toya (tyaħ) - zabierać
 • toyiḋ (tyiħ) - boleć
 • tpa (tpayi) - wóz
 • yami - oko
 • yaṗa - biec, pobiec
 • yas - mały
 • yéḋ - który
 • yid - ciężki
 • yos - on, ona, ono