Język sandyjski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język sandyjski
Sandais kalbea
Sposoby zapisu: łaciński
Typologia: SOV
Faktycznie
Utworzenie: Użytkownik:Lukas w 2018
Cel utworzenia: język, którego ortografia i wymowa przypomina francuski
Liczba użytkowników 0
Kody
Conlanger–1 san
Conlanger–3 mer.san.luk
W Świat Vegi
Używany w : Republika Sand
Liczba użytkowników 5.000.000
Klasyfikacja: Języki aralskie
  • język sandyjski
Status urzędowy
Język urzędowy : Republika Sand
Język pomocniczy : Syldawska Republika Ludowa
Oficjalna regulacja: Parlament Sandyjski
Lista conlangów


Fonetyka:

a /a/
ae/ε/
ai /i/
an /ã/
ao /α/
ar /aʁ/ (w końcówce bezokolicznika)/a/
au /ɔ/
b /b/
c /k/ (przed przednimi) /s/
ch /ʃ/
ck /k/
d /d/
dh /δ/
e /ε/ (na końcu wyrazu) nieme
ea /a/
ei /ε/
en /ε˝/
er /εʁ/ (w końcówce bezokolicznika) /ε/
eu /ɔj/
é /ε/
f /f/
g /ʒ/ (między samogłoskami) /g/
gh /γ/
h nieme
i /i/
ie /i/
in /i˝/
ir /iʁ/ ( w końcówce bezokolicznika) /i/
j /ʒ/
k /k/
l /l/
ll /j/
ł /ɫ/
m /m/
n /n/
o /ɔ/
oe /œ/
oi /ua/
on /ɔ˝/
ou /u/
p /p/
ph /f/
r /ʁ/
s /s/
t /t/ ( na końcu wyrazu) nieme
tch /ʧ/
th /θ/
u /u/
ue /y/
v /v/
w /v/
x /ʃ/
y /ʉ/
z /z/

Gramatyka

Rodzajnik

r.m. r.ż. l.mn.
określ. le [lε] la les
nieokreśl. un una une [unε]

Rzeczownik

Przypadki

Absolutiv (podmiot zdania nieprzechodniego)
Ergativ (podmiot zdania przechodniego)
Posesiv (czyj?)
Illativ (do wnętrza kogo? do wnętrza czego?)
Elativ (z wnętrza kogo? z wnętrza czego?)
Dativ (komu? czemu?)
Ablativ (od kogo? od czego?)
Allativ (do kogo? do czego)
Abesiv (bez kogo? bez czego)
Komitativ (kim? czym?)
Inesiv (w kim? w czym?)
Adesiv (przy kim? przy czym?)

Deklinacje

Deklinacja I - żeńska

Przypadek końcowka
Absolutiv -, -V
Ergativ -a
Posesiv -ou
Illativ -au
Dativ -e
Ablativ -i
Allativ -ka
Abesiv -ug
Komitativ -gu

Deklinacja II - męska

Przypadek końcówka
Absolutiv -, -V
Ergativ -au*
Posesiv -ei
Illativ -auque
Dativ -oi
Ablativ -ai
Allativ -aque
Abesiv -eque
Komitativ -ke

Uwaga:

  • forma podawana przy haśle

Liczba mnoga podawana przy haśle.

liczba podwójna Deklinacja I -am Deklinacja II -im

Rzeczowniki nieregularne tworzymy: - temat ergativu za pomocą lenicji:
b-v
p-f
d-gh
k-kh
m-v
s,ch,x-h
t-h
-temat Posesivu za pomocą nasalizacji:
p-b
f-v
t-d
k-g
b-m
d-n
g-ng

temat absolutivu: dativ, komitativ, illativ
temat ergativu: ablativ, abesiv
temat posesivu: allativ,

Czasownik

Bezokolicznik
Koniugacja I -ar
Koniugacja II-er
Koniugacja III -ir

Czas teraźniejszy
Koniugacja I

osoba sg pl.
1. -au -eu
2. -as -va
3. -a -an

Koniugacja II

osoba sg pl.
1. -e -en
2. -es -ez
3. -et -ons


Koniugacja III

Osoba sg. pl.
1. -i -in
2. -is -iz
3. -it -ens


Czas przeszły niedokonany
Koniugacja I

osoba sg pl.
1. -tau -teu
2. -tas -tva
3. -ta -tan

Koniugacja II

osoba sg pl.
1. -te -ten
2. -tes -tez
3. -tet -tons


Koniugacja III

Osoba sg. pl.
1. -ti -tin
2. -tis -tiz
3. -tit -ens

Czas przyszły
Koniugacja I

osoba sg pl.
1. -rau -reu
2. -ras -rva
3. -ra -ran

Koniugacja II

Osoba sg. pl.
1. -re -ren
2. -res -rez
3. -ret -rons

Koniugacja III

Osoba sg. pl.
1. -ri -rin
2. -ris -riz
3. -rit -rens


Czasy złożone

Czas teraźniejszy ciągły
być w czasie teraźniejszym + imiesłów czynny

Czas przeszły dokonany
reduplikacja 1. sylaby, ale:
1. samogłoskę reduplikujemy jako "e"
2. k, g jako, tch, dj 3. zbitki na początku wyrazu redukujemy do jej ostatniej spółgłoski
Czas zaprzeszły
mieć w czasie przeszłym niedokonanym + imiesłów bierny

Czas przeszły iteratywny
chcieć w czasie przeszłym niedokonanym + imiesłów bierny

Czas przeszły momentatywny
iść w czasie przeszłym niedokonanym + bezokolicznik

Czas zaprzyszły
mieć w czasie przyszłym + imiesłów bierny

Czas przyszły iteratywny
chcieć w czasie przyszłym + imiesłów bierny

Czas przyszły momentatywny
iść w czasie przyszłym + bezokolicznik

Tryb przypuszczający
być w czsasie przeszłym niedokonanym + bezokolicznik

Tryb rozkazujący -u

Imiesłów

czynny -eu bierny -ai

Odmiana czasownika być - ester

Czas teraźniejszy

Osoba sg. pl.
1. sui sens
2. sous sez
3. sou sons

Czas teraźniejszy momentatywny

Osoba sg. pl.
1. bin zynd
2. bist zys
3. jest zynd

Czas przeszły niedokonany

Osoba sg. pl.
1. war waren
2. was waren
3. war waren

Czas przyszły

osoba sg. pl.
1. will wollen
2. will wollen
3. will wollen

Imiesłów
czynny estau
bierny jestai

Czasowniki nieregularne tworzymy za pomocą przegłosu:
Temat przeszły I-przegłosu
a-e
o-oe
u-y
ao-ae
-temat imiesłowu biernego U-przegłosu
a-ao
e-oe
i-y

Przymiotnik

Stopień równy

Przypadek r.m. r.z.
Nominativ -a
Genitiv -éf -af
Dativ -ég -ag
Acusativ -ém -am

Stopień wyższy

Przypadek r.m. r.z.
Nominativ -issé -issa
Genitiv -isséf -issaf
Dativ -isség -issag
Acusativ -issém -issam

Stopień najwyższy

Przypadek r.m. r.z.
Nominativ -issimé -issima
Genitiv -issiméf -issmaf
Dativ -issimég -issimag
Acusativ -issimém -issimam

Przysłówek

Stopniowanie przysłówka
Stopień równy -
Stopień wyższy -er
Stopień najwyższy am...-sten

Składnia

Szyk SOV, pytania VSO

Przeczenie
"Ne" przed czasownikiem

Nieregularności

Rzeczowniki nieregularne

Abs. sg Erg. sg Abs. pl. znaczenie
boroda vorodau nordei broda
bereh vereha marehou brzeg
kibel khibelau gibelei dom
kalbea khalba galbeou język
mylau vyla mylou mydło
cipet cifetau civetei ołówek
gelon gelonau ngelonei próba
aerretug aerrehuga aerredugou przysłówek

Czasowniki Nieregularne

Bezokolicznik 1.sg. cz. przesz.ndk im. bier. Znaczenie
ester was jestai być
verdir verti voerai chcieć
aller ellte aollai iść
haber hebte haobai mieć
guller gyllte gulltai pić
gelonir gelonti goelontai próbować
tedelir tedelti toedelai przybliżać się

2. forma rdzenia czasownika stosowana jest też w 2. sg i 3.sg. czasu tereźniejszego