Język sandyjski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język sandyjski
Sandais kalbea
Sposoby zapisu: łaciński
Typologia: SOV
Faktycznie
Utworzenie: Użytkownik:Lukas w 2018
Cel utworzenia: język, którego ortografia i wymowa przypomina francuski
Ilość mówiących 0
Kody
Conlanger–1 san
Conlanger–3 mer.san.luk
W Świat Vegi
Używany w : Republika Sand
Ilość mówiących 5.000.000
Klasyfikacja: Języki aralskie
  • język sandyjski
Status urzędowy
Język urzędowy : Republika Sand
Język pomocniczy : Syldawska Republika Ludowa
Oficjalna regulacja: Parlament Sandysjski
Lista conlangów


Fonetyka:

a /a/
ae/ε/
ai /i/
an /ã/
ao /α/
ar /aʁ/ (w końcówce bezokolicznika)/a/
au /ɔ/
b /b/
c /k/ (przed przednimi) /s/
ch /ʃ/
ck /k/
d /d/
dh /δ/
e /ε/ (na końcu wyrazu) nieme
ea /a/
ei /ε/
en /ε˝/
er /εʁ/ (w końcówce bezokolicznika) /ε/
eu /ɔj/
é /ε/
f /f/
g /ʒ/ (między samogłoskami) /g/
gh /γ/
h nieme
i /i/
ie /i/
in /i˝/
ir /iʁ/ ( w końcówce bezokolicznika) /i/
j /ʒ/
k /k/
l /l/
ll /j/
ł /ɫ/
m /m/
n /n/
o /ɔ/
oe /œ/
oi /ua/
on /ɔ˝/
ou /u/
p /p/
ph /f/
r /ʁ/
s /s/
t /t/ ( na końcu wyrazu) nieme
tch /ʧ/
th /θ/
u /u/
ue /y/
v /v/
w /v/
x /ʃ/
y /ʉ/
z /z/

Gramatyka

Rodzajnik

r.m. r.ż. l.mn.
określ. le [lε] la les
nieokreśl. un una une [unε]

Rzeczownik

Deklinacja I - żeńska

Przypadek sg. pl.
Nominativ -, -V -su
Genitiv -a -sa
Dativ -e -se
Acusativ -i -si

Deklinacja II - męska

Przypadek sg. pl.
Nominativ -, -V -su
Genitiv -au -su
Dativ -ei -sei
Acusativ -oi -soi

Rzeczowniki nieregularne tworzymy: - temat przypadków zależnych za pomocą lenicji:
b-v
p-f
d-gh
k-kh
m-v
s,ch,x-h
t-h
-temat liczby mnogiej za pomocą nasalizacji:
p-b
f-v
t-d
k-g
b-m
d-n
g-ng

Czasownik

Bezokolicznik
Koniugacja I -ar,-er
Koniugacja II -ir

Czas teraźniejszy

Koniugacja I

osoba sg pl.
1. -e -en
2. -es -ez
3. -et -ons


Koniugacja II

Osoba sg. pl.
1. -i -in
2. -is -iz
3. -it -ens

Czas teraźniejszy momentatywny

Koniugacja I

osoba sg pl.
1. -de -den
2. -des -dez
3. -det -dons


Koniugacja II

Osoba sg. pl.
1. -di -din
2. -dis -diz
3. -dit -dens

Czas przeszły niedokonany

Koniugacja I

osoba sg pl.
1. -te -ten
2. -tes -tez
3. -tet -tons


Koniugacja II

Osoba sg. pl.
1. -ti -tin
2. -tis -tiz
3. -tit -ens

Czas przyszły

Koniugacja I

Osoba sg. pl.
1. -re -ren
2. -res -rez
3. -ret -rons

Koniugacja II

Osoba sg. pl.
1. -ri -rin
2. -ris -riz
3. -rit -rens


Czasy złożone

Czas teraźniejszy ciągły
być w czasie teraźniejszym + imiesłów czynny

Czas przeszły dokonany
być w czasie przeszłym niedokonanym + imiesłów czynny

Czas zaprzeszły
mieć w czasie przeszłym niedokonanym + imiesłów bierny

Czas przeszły iteratywny
chcieć w czasie przeszłym niedokonanym + imiesłów bierny

Czas przeszły momentatywny
iść w czasie przeszłym niedokonanym + bezokolicznik

Czas zaprzyszły
mieć w czasie przyszłym + imiesłów bierny

Czas przyszły iteratywny
chcieć w czasie przyszłym + imiesłów bierny

Czas przyszły momentatywny
iść w czasie przyszłym + bezokolicznik

Tryb przypuszczający
być w czsasie przeszłym niedokonanym + bezokolicznik

Tryb rozkazujący -u

Imiesłów

czynny -eu bierny -ai

Odmiana czasownika być - ester

Czas teraźniejszy

Osoba sg. pl.
1. sui sens
2. sous sez
3. sou sons

Czas teraźniejszy momentatywny

Osoba sg. pl.
1. bin zynd
2. bist zys
3. jest zynd

Czas przeszły niedokonany

Osoba sg. pl.
1. war waren
2. was ware
3. war waren

Czas przyszły

osoba sg. pl.
1. will wollen
2. will wollen
3. will wollen

Imiesłów
czynny estau
bierny jestai

Czasowniki nieregularne tworzymy za pomocą przegłosu:
Temat przeszły I-przegłosu
a-e
o-oe
u-y
ao-ae
-temat imiesłowu biernego U-przegłosu
a-ao
ei-oe
i-y

Przymiotnik

Przypadek r.m. r.z.
Nominativ -a
Genitiv -éf -af
Dativ -ég -ag
Acusativ -ém -am

Stopniowanie przymiotnika
Stopień równy -
Stopień wyższy -er
Stopień najwyższy am-...-sten

Przysłówek

Stopniowanie przysłówka
Stopień równy -
Stopień wyższy -er
Stopień najwyższy am...-sten

Składnia

Szyk SOV, pytania VSO

Przeczenie
"Ne" przed czasownikiem

Nieregularności

Rzeczowniki nieregularne

N. sg G. sg N. pl.
boroda vorodau nordosu
bereh vereha marehsu
kibel khibelau gibelsu
kalbea khalba galbesu
mylau vyla mylsu
cipet cifetau civetsu
gelon gelonau ngelonsu
aerretug aerrehuga aerredugsu

Czasowniki Nieregularne

Bezokolicznik 1.sg. cz. przesz.ndk im. bier. Znaczenie
ester was jestai być
verdir verti voerai chcieć
aller ellte aollai iść
haber hebte haobai mieć
guller gyllte gulltai pić
gelonir gelonti goelontai próbować
tedelir tedelti toedelai przybliżać się

2. forma rdzenia czasownika stosowana jest też w 2. sg i 3.sg. czasu tereźniejszego