Język sylurski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język sylurski
Wmbu sîllursy

[ˈʉmbu ˈsi:ɬursɨ]

Sposoby zapisu: Łacińskie
Typologia: Fleksyjny
SVO
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2018
W Adnacie
Używany w : brak
Klasyfikacja: j. indoeuropejskie
 • j. germańskie
  • j. sylurski
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Język sylurski - jeden z języków używanych w Adnacie.

Dźwięki

Samogłoski

 • i ɨ ʉ u (i y w u)
 • ø (œ)¹
 • ɛ ɔ (e o)
 • a (a)

Każda samogłoska posiada też swój długi odpowiednik.

¹Samogłoska [ø] przeszła w większości dialektów w [ɨ].

Dyftongi

 • Vi̯ (Vi)
 • Vɨ̯ (e)
 • Vu̯ (Vw)

Spółgłoski

 • m n (m n)
 • n̥, m̥ (nh mh)
 • p b t d k ɡ (p b t d c g)
 • f v θ ð s z ɣ χ h (f v th dd s s gg ch h)
 • w r r̥ l ɬ j (w r rh l ll i)

Głoska [ø]

Samogłoska [ø] przeszła w większości dialektów w [ɨ], także w rejestrach wysokich i języku oficjalnym. Jest on wciąż żywy we wschodnich, górskich dialektach, przez co jest on uwzględniany w gramatyce i słowniku, choć poleca zamienianie się głoski [ø] głoską [ɨ].

Zmiany dźwiękowe

 • ī > ai
 • ū > ī
 • f- > ∅
 • b, d, g > v, ð, ɣ V_V
 • p, t, k > b, d, g V_V
 • pp, tt, kk > p, t, k
 • h- > ∅
 • ww, jj > gw, dj V_V
 • nd, mb > nn, mm
 • s- > h-
 • ô > ōu
 • z > r
 • hl, hn, hr, hm > ɬ, n̥, r̥, m̥
 • hs > ks
 • VnS, VmS > VS
 • j- > ∅
 • l- > j-
 • wr-, wl- > r-, l-
 • str- > θr
 • sp-, sk- > f-, χ-
 • w- > gw-
 • sw > w-
 • gw, kw, hw > b, p, f
 • au > ɨ̄
 • i, u > ə, ɨ (akcentowane w zamkniętej sylabie)
 • eu > eo
 • i, e > iw, eo; _h, _RC, _w
 • ā > ea; _h, _RC, _w
 • ks > χ
 • VbC, VfC, VvC > VwC
 • GG > G (np. -db- > b)
 • -l- > ɬ
 • ll > l
 • VhC > VC
 • ND > NZ, NT > NS (ld > lð)
 • a, e > ei, ɨi (w otwartej sylabie, Cj też się liczy za otwartą)
 • Cj, Cij > CC
 • i, u, a > ∅ tuż po akcentowanej (nie zawsze)
 • a > ə _R, _M (w sylabie zamkniętej)
 • u, i > ɨ _R, _M (w sylabie zamkniętej)
 • mlV, nlV, mrV, nrV > bl, dl, br, dr
 • uw > ɨw
 • VgC, VkC > VɨC
 • ōu > eu
 • ōi > ø
 • ē, ō > iɛ, o (w otwartych akcentowanych), ɛu, ou (w zamkniętych akcentowanych), -i, -u (w reszcie pozycji)
 • st-, zd- > -sk, -zg
 • -st, -zd > -sk, -zg
 • VsC > VC (wyjątek przed -k)
 • -Vvr > -Vvr (po dyftongach?)

neutralizacja akuzatywu

 • ā > œ (w zamkniętych przed sonorną pod akcentem), a (reszta akcentowanych), ɛ (zamknięte nieakcentowane), a (zamknięte nieakcentowane przed sonorną), o (otwarte nieakcentowanych, wygłos)
 • ə > ʉ
 • VtC, VdC > VsC
 • VlC- > VC, VrC- > rVC- (+wzdłużenie zastępcze)
 • CVlC, CVrC > CRVC (+wzdłużenie zastępcze)
 • VCC > VSC
 • eo, eu > ø
 • ga- > gja- > ja-
 • VZR > VSR
 • CC > C (+wzdłużenie zastępcze)
 • V: > V (jeżeli nieakcentowane)
 • ø > ɨ

Gramatyka

Zaimek

Rzeczownik

N. Cas. o- jo- an-, C- ōn- r- u- z- i- ī- ō-
I II III IV V
m n m n m f f m, f m n n n, f f f
SG Nom. ʉn ʉn s un ir ɨ u ʉr ɨ ai u
Gen. a ai nɨr ɨr unɨr rɨr ɨr ɨr rɨr ur ur
Dat. ai ni i uni ri wi wi ri ai ø ø
Acc. ʉn nɨn ɨn unɨn rɨn ɨn u rɨn ɨ un un
PL Nom. ur u ur u nɨr ɨr unɨr ɨr wɨr i ru
Gen. ø ø unø uɨn ø
Dat. mʉr nmʉr mʉr umʉr rumʉr mʉr mʉr rumʉr mʉr mʉr mʉr
Acc. ʉd u ʉd u nɨd ɨd unɨd rɨd ɨd i ru ɨd uɨn

Przymiotnik

N. Cas. I II III
o- jo-, i- u-
m f n m f n m f n
Sg. Nom. u ʉn ɨ ɨ ɨ u u
Gen. a ur a ai ɨr ur ɨr
Dat. ai ø ai ai ai wi ø wi
Acc. ʉn un ʉn ʉn ɨ ɨn un u
Pl Nom. ur u ur wɨr i
Gen. ø ø ø ø ø
Dat. mʉr mʉr mʉr mʉr mʉr mʉr mʉr mʉr
Acc. ʉd u ʉd ɨd ɨd i

Przysłówek

Przysłówek tworzy się od przymiotnika za pomocą sufiksu -i.

Czasownik

Czasownik odmienia się przez czasy i liczby. Występują tylko dwa czasy:

 • teraźniejszy;
 • przeszły - pochodna pragermańskiego imperfektu.

Imiesłów przeszły ograniczony został jedynie do użycia imiesłowowego.

Koniugacja czasownika
Czasownik Bezokolicznik Znaczenie PRE IMP PERF
Sg Pl Sg Pl
I baisnu wiedzieć baissi baisni baisc bidwn iawisn
II cœnu próbować ciwssi cœni cysc cyrwn iacyrn
iœthnu rosnąć iiwthsi iœthni iysc iwddwn iaiwthn
clœfnu pękać cliwfsi clœfni clywt clwvwn iaclwfn
rhyifnu martwić się rhifsi rhyifni rhywt rhywwn iarhywn
difnu nurkować difsi difni dywt dwvwn iaddwfn
III drunchnu pić drunchsi drunchni drunt drwnchwn iadrwnchn
wumnu pływać wumsi wumni wumt symwn iasymn
ufnu pomagać ufsi ufni uft yfyn iaggyfn
IV bryichnu łamać brichsi bryichni brat briecwn iawrwchn
pumnu przyjść piwmsi pumni pumt piemwn iacymn
V yisnu jeść issi yisni œsc œdwn iaggyisn
iuchnu leżeć ichsi iuchnni iat iœggwn iaiyichn
VI scunnu stać scunsi scunni scowsc scoddwn iascathn
eifnu mieć eivaisi eifnni awdir awdidwn iaggawd
VII aisnu nazywać się aissi aisni ehaisc ehaidwn iaggaisn
ynu czerpać yssi yni eysc eyswn iaggyn
dawnu umierać dawsi dawnthi deddawt deddawwn iaddawn
eifnu ciosać eifsi eifni ehywt eheibwn iaggeifnn
buchnu chodzić buchsi buchni bewuth bewuchwn iawuchn
biechnu walczyć biechsi biechni bebit bevieggwn iaviechn
bienu grzać bieisi bieni bevowt bevœn iavien
blowsnu ofiarować, poświęcać blowssi blowsni bœlowsc bœlodwn iawlowsn
SŁABE airwnu chronić airs airth airwddir airwddwn iaggairwth
eimnu naciskać eims eimth eimddir eimddwn iaggeimth
Czasownik byinu
byinu "być"
Pers. Sg Pl
1. ŵm iwrum
2. iwr iwrud
3. wsc hŵni
Pers. Sg Pl
1. bas bierun
2. basc
3.

Imiesłowy

W języku sylurskim występują cztery imiesłowy przymiotnikowe:

 • czynny teraźniejszy - -n doklejone do bezokolicznika;
 • czynny przeszły - -n, -in doklejane do formy pojedynczej czasu przeszłego;
 • bierny teraźniejszy - -nth doklejane do bezokolicznika.
 • bierny przeszły - ia- ... -th dla czasowników słabych oraz oddzielne formy dla czasowników mocnych;

Dodatkowo od czynnych imiesłowów przymiotników można utworzyć imiesłowy przysłówkowe poprzez dodanie końcówki -i.

Język w ostatnim czasie coraz bardziej ewoluuje w stronę zarzucenia dawnego podziału imiesłowowego i zachowania podziału bierny : czynny, podobnej jak w większości j. germańskich.

Tryb rozkazujący

Tryb rozkazujący tworzy się poprzez odcięcie końcówki bezokolicznika.

Teksty

Polski Sylurski (oficjalny) Sylurski (wschodni)
Owca i konie Chiebwn ŵn yifur Chiebwn ŵn yifur
Na wzgórzu owca, która nie miała wełny, zobaczyła konie: jeden ciągnął ciężki wóz, drugi dźwigał wielki ładunek, a trzeci wiózł szybko człowieka. Owca rzekła do koni: „Serce mnie boli, widząc, co człowiek nakazuje robić koniom”. Konie odpowiedziały: „Słuchaj, owco, serca nas bolą, kiedy widzimy, jak człowiek, pan, zabiera twoją wełnę na płaszcz dla samego siebie. I owca nie ma wełny”. Usłyszawszy to, owca pobiegła przez równinę. Wn ylai chiebwn, fiwllaigwn nyi awdir bylun, hyft yifwd: brwt raisc baenwn eivaiggwn, either drawcht grŷdwn outhrwn, ŵn thrŵdd rawt ysri mwnunyn. Chiebwn hâchddir to yifwd: "Ryd eiggaisi, hyifni, fat bŵnsi donw mwn yifwd". Yifur ŵnwwrddun: "Rŷ, chiebwn, rydunyr eichni, fŵni hyifni, fie mwn, rŷi, niumsi thainun bylun yr paiddun yr hyvwn. Ŵn chiebwn nyi awdir bylun."Fŵni wsc iarŷth wth, chiebwn thlyht thryf eillunyn. Wn ylai chiebwn, fiwllaigwn nyi awdir bylun, hœft yifwd: brwt raisc baenwn eivaiggwn, either drawcht grŷdwn outhrwn, ŵn thrŵdd rawt œsri mwnunyn. Chiebwn hâchddir to yifwd: "Rœd eiggaisi, hyifni, fat bŵnsi donw mwn yifwd". Yifur ŵnwwrddun: "Rŷ, chiebwn, rœdunyr eichni, fŵni hyifni, fie mwn, rŷi, niumsi thainun bylun yr paiddun yr hœvwn. Ŵn chiebwn nyi awdir bylun."Fŵni wsc iarŷth wth, chiebwn thlyht thryf eillunyn.