Język tubantyjski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język tubantyjski
Sposoby zapisu: Łacińskie
Typologia: Fleksyjny
SVO
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2018
W Adnacie
Używany w : brak
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Język tubantyjski - język używanych w Tubancji, jednej z krain Adnaty.

Procesy fonetyczne

 • -az, -iz, -uz > -∅, -i, -o
 • -ō, -ô > -u, -a
 • -ą, -ǭ > -∅, -a
 • ṓ, ḗ, ḗ² > uo, ie
 • u > o
 • hC > C
 • ai, au > ē, ō
 • -jan > -en
 • -z > -∅
 • z > r
 • ubezdźwięcznienie w wygłosie
 • -h- > ∅
 • hs > ss
 • bb > bb
 • ɣɣ > gg
 • hh > xx
 • f, θ, s > v, ð, z (w nagłosie sylaby)
 • nɣ > ng
 • I-przegłos (przed i, j, Cj)
  • a > e
  • o > ø
  • u > ø
 • CCj > CC
 • _b_ > _b_
 • Cj > CC
 • Rb > Rv
 • nieakcentowane V̄ > V
 • eu > io
 • uo > oe
 • xx > ch
 • hC > chC
 • a > e (w nieakcentowanych sylabach otwartych)
 • ø > e (w sylabach zamkniętych)
 • ø > i (w sylabach otwartych)
 • ss > s
 • CVrC > CrVC
 • g > ɣ
 • ft > st
 • bR, dR > v, z
 • e > ɛ
 • io > ie
 • wzdłużenie krótkich akcentowanych w sylabach otwartych (powstanie półdługich)
  • a > â
  • e > ê
  • i > î
  • o > ô
  • u > û
  • oe > ôe
  • ie > iê
 • a > ɛ (w sylabach zamkniętych)
 • V > ∅ (w nieakcentowanych sylabach otwartych)
 • â, ô > ɒ:
 • ê, iê > e:
 • ôe, û > ø:
 • î > ie
 • skrócenie półdługich w sylabach zamkniętych (są wyjątki)
 • wzdłużenie półdługich do długich
 • skrócenie długich w zamkniętych (za wyjątkiem _R, czasowników w czasie teraźniejszym, przymiotników)
 • ø > oe
 • ie > iê (zapis /ie/)

Gramatyka

Zaimek

Zaimek I i II osoby
Cas. Sg Pl Refl.
I II I II
Nom. ek ðu wis jus
Gen. miens ðiens onziers iriers ziens
Dat. mis ðis ins irins zis
Acc. mek ðek ons irins zek
Poss. mien ðien onzier ierier zien
Zaimek III osoby
Cas. Sg Pl
m f n
Nom. jir zi jit jis
Gen. jes jeros jes jer
Dat. jime jere jime jins
Acc. jene zie jit jins

Rodzajnik

Rodzajnik określony
Cas. Sg Pl
m f n
Nom. ðes zo ðet ðe
Gen. ðes zeros ðes ðere
Dat. ðeme zere ðeme ðens
Acc. ðâne ðet ðens
Rodzajnik nieokreślony
Cas. Sg Pl
m f n
Nom. en eno et ene
Gen. ens eneros ens enere
Dat. enem enere enem ens
Acc. enen ene et ens

Rzeczownik

Tabela deklinacyjna
Cas. I (a) II (i) III (u) IV (ō) V
m n m m, n f m, f, n f m, f, n
Nom. i o o e, ∅ e e
Gen. es es is os os is ens Cis
Dat. e e i i e i eni Ci
Acc. en i o e o eno Co
Nom. os e is is es is ens Cis
Gen. e e e e e e ene Ce
Dat. ens ens ins ins ons ons enons Cons
Acc. ens e ins ins os ons enons Cons

Przymiotnik

Deklinacja przymiotnika
Cas. I II III IV
a b
m f n m f n m f n m f n m f n
Nom. o i e i o o o e, ∅ o e, ∅ e o e
Gen. es os es is es is os os os is ens is Cis Cens Cis
Dat. e e e i e i i e i i eni i Ci Ceni Ci
Acc. en e i e i o e o o eno o Co Ceno Co
Nom. os is is is Cis
Gen. e e e e Ce
Dat. ens ins ins ons Cons
Acc. ens ins ins ons Cons

Przysłówek

Przysłówki odprzymiotnikowe tworzone są za pomocą końcówki -e, -i, -o.

Czasownik

Czasowniki mocne w czasie teraźniejszym w liczbie mnogiej posiadają ten sam rdzeń, co w bezokoliczniku.

Koniugacja czasowników słabych
Indic. Prs.
Pers. Sg Pl
I e ens
II ens
III ens
Imp.
Pers. Sg Pl
I de den
II de den
III de den
Perf.
Pers. Sg Pl
I hebb + PAR hebbens + PAR
II hebþ + PAR hebbens + PAR
III hebþ + PAR hebbens + PAR
Imper. Prs.
Pers. Sg Pl
I êþe in
II e
III êþ enso
Subj. Prs.
Pers. Sg Pl
I o en
II es en
III e en
Imp.
Pers. Sg Pl
I di din
II di din
III di din
Perf.
Pers. Sg Pl
I hebbo + PAR hebben + PAR
II hebbes + PAR hebben + PAR
III hebbe + PAR hebben + PAR
Inf. F. Inf. en
Nom. V. ongo f
Part. Act. end
Part. Pass. ge- -d
Koniugacja czasowników mocnych
Indic. Prs.
Pers. Sg Pl
I e ens
II ens
III ens
Imp.
Pers. Sg Pl
I en
II e en
III en
Perf.
Pers. Sg Pl
I hebb + PAR hebbens + PAR
II hebþ + PAR hebbens + PAR
III hebþ + PAR hebbens + PAR
Imper. Prs.
Pers. Sg Pl
I êþe in
II e
III êþ enso
Subj. Prs.
Pers. Sg Pl
I o en
II es en
III e en
Imp.
Pers. Sg Pl
I i in
II i in
III i in
Perf.
Pers. Sg Pl
I hebbo + PAR hebben + PAR
II hebbes + PAR hebben + PAR
III hebbe + PAR hebben + PAR
Inf. F. Inf. en
Nom. V. ongo f
Part. Act. end
Part. Pass. ge- -d
ge- -en

Czasowniki mocne

Czasowniki mocne
Kl. INF PRE IMP PERF Znaczenie
I witen wite wet gewieten wiedzieć
rizen rize rez geriezen podnieść się, wstać
biten bite bet gebieten gryźć
driben dribe dref gedrieben jechać
riden ride red gerieden jechać konno
writen write wret gewrieten pisać
II kêzen kjuze koz gekâzen próbować
lêden ljude lod gelâden rosnąć
klêben kljube klof geklâben pękać
rewen riwe row gerâwen martwić się
duben dube dof gedâben nurkować
bêden bjude bod gebâden prosić
krêpen krjupe krof gekrâpen pełznąć, czołgać się
lêgen ljuge lo gelâgen kłamać
III drinken drinke drench gedronken pić
zwimmen zwimme zwemm gezwommen pływać
helpen hilpe helf geholpen pomagać
bieginnen bieginne biegenn gebiegonnen zaczynać
binden binde bend gebonden wiązać
brinnen brinne brenn gebronnen palić
vêten viete vet gevâten walczyć
vinðen vinðe vend gevonden znaleźć
rinnen rinne renn geronnen biec
zingen zinge zench gezongen śpiewać
winnen winne wenn gewonnen wygrać
IV brêken brieke bre gebrâken łamać
kêmen kieme kem gekâmen przyjść
biekêmen bikieme biekem gebiekâmen stać się
nêmen nieme nem genâmen brać, zabierać
bêren biere ber gebâren ciągnąć
V êten jete jet geêten jeść
liggen liege gelêgen leżeć
zêwen ziewe gezêwen widzieć
gêben giebe gef gegêben dać
vrâgêben vrâgiebe vrâgef gevrâgêben przebaczać
zitten ziete zet gezêten siedzieć
sprêken sprieke sprâ gesprêken mówić
VI stenden stende stoed gestâden stać
hebben hebb hoeb gehâben mieć
drâgen drâge droe gedrâgen dźwigać
vâren vâre voer gevâren wieźć
VII heten hete het geheten nazywać się
ozen oze oz geozen zyskać, dostać
dewen dâwe do gedâwen umierać
howen howe how gehowen kroić, ciąć
welken welke welch gewelken chodzić
biegen biege bie gebiegen walczyć
bieën bieë boet gebieën grzać
bloeten bloete bloed gebloeten proponować
bennen benne benn gebennen kazać
boten bote bot geboten bić
vellen velle vell gevellen spaść, upaść
knieën knieë knoet geknieën wiedzieć, znać
rieden riede roed gerieden decydować
zliepen zliepe zlief gesliepen spać
IRG gan geë gi gegan iść
stan steë stoed gestâden stać
doen doeë ded gedoen robić
bringen bringe brench gebrenchen przynieść
wieten wete wiss gewissen wiedzieć
MOD konnen kanne kon móc, potrafić, być w stanie
mâgen mâge mah być w zdanie, zdołać
moeten moete moez mieć pozwolenie
skâlen skâle skol musieć
willen wiele wel chcieć
SŁABE eren ere erde geerd chronić
hemmen hemme hemmde gehemmd naciskać
zeggen zegge zeggde gezeggd powiedzieć
zellen zelle zellde gezelld sprzedwać
waren ware warde geward ubierać się

Czasownik być

Czasownik być
Prs.
Pers. Sg Pl
I jim jirens
II jer jirens
III jist jirens
Imp.
Pers. Sg Pl
I wes weren
II west weren
III wes weren
Imperat.
Pers. Sg Pl
I
II were wiereþ
III wesadau wezendo
Inf. wêzen
Part. Prs. wêzend
Part. Perf.

Tekst

Owca i konie Ðet skiep en ðe râzos
Na wzgórzu owca, która nie miała wełny, zobaczyła konie: jeden ciągnął ciężki wóz, drugi dźwigał wielki ładunek, a trzeci wiózł szybko człowieka. Owca rzekła do koni: „Serce mnie boli, widząc, co człowiek nakazuje robić koniom”. Konie odpowiedziały: „Słuchaj, owco, serca nas bolą, kiedy widzimy, jak człowiek, pan, zabiera twoją wełnę na płaszcz dla samego siebie. I owca nie ma wełny”. Usłyszawszy to, owca pobiegła przez równinę. En enem rene ðet skiep, wielik nê hoeb ene oelle, zâ ðens râzens: en ber enen hêbigen wegnen, enðer droe enen groten voeþren, en ðridde voer gancho enen mâno. Ðet skiep zeggde ðens râzens: „Herte âkeþ mis, wennie ek ziewe, wet en mâne benneþ doen.” Ðe râzos enzwerrens: „Here, skiep, hertenis âkens ins, wennie wis zêwens, woe en, mâne, gâme, niemeþ ðiene oelle vir ene pede vir zek zelben. En ðet skie nê hebþ ene oelle.” Wennie ðet skiep herde ðet, ðet skiep renn ðorch ene vâleno.