Język węcki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język węcki
Vuck jezək
Вуцк ѥзък
Sposoby zapisu: Łacinka/Cyrylica
Typologia: Fleksyjny
SVO
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2019
W Adnacie
Używany w : brak
Klasyfikacja: j. indoeuropejskie
 • j. antyjskie
  • j. węcki
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Zmiany dźwiękowe

 • i, y, ъ > ə
 • o-, ǫ-, ə- > vo-, vǫ-, və-
 • e > i
 • ę, ě > e
 • jь- > jė-
 • ьj > ėj
 • ь > ė, e, ∅ (przed {r, l, t, d, n, s, z, c})
 • a- > ja-
 • ja, 'a > je, 'e
 • TarT, TerT > TaraT
 • arT- > varaT-
 • š, ž > s, z
 • č, dz, dž > c, z, z
 • tj, dj > c, dz
 • t', d' > c', dz'
 • r̥, l̥ > ərə, ələ
 • kv', gv' > cv', zv'
 • depalatalizacja
 • str > tr
 • dl, tl > l

Dźwięki

Samogłoski

 • i u (i u)
 • ɛ e ə ɔ (e ė ə o)
 • a (a)

Spółgłoski

 • m n (m n)
 • p b t d k g (p b t d k g)
 • v s z ʃ ʒ x (v s z š ž h)
 • ts͡ dz͡ (c dz)
 • r l j (r l j)


Spółgłoski /š/ oraz /ž/ występują tylko w zapożyczeniach.

Zapis cyryliczny

А а Б б В в Г г Д д Є є Ж ж Ѕ ѕ
Ꙁ ꙁ
З з И и
a b v g d e ž dz z i
І і К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т
j k l m n o p r s t
Х х Ц ц Ш ш Ъ ъ Ь ь Ꙗ ꙗ Ѥ ѥ Ю ю
h c š ə ė ja je ju

Gramatyka

Zaimek

I i II osoba
Cas. Sg. Pl. Refl.
I II I II
Nom je
Gen mini cibi nas vas sibi
Dat mne
tobe
nam vam sobe
Acc me ce se
Ins mnu tobu namə namə sobu
Loc. mne tobe nas vas sobe
Poss. moj tvoj nas vas svoj
III osoba
Cas. Sg. Pl.
m f n
Nom von vona vono vonə
Gen jigo jije jigo jeh
Dat jimu jijə jimu jem
Acc von vonu vono vonə
Ins nem nu nem jemə
Loc. nom nijə nom jeh

Rzeczownik

Deklinacja I
Cas. Męska
I II III
Sg.
Nom. vələk kon gosc
Gen. vələk kone gosce
Dat. vələku konu gosce
Acc. vələk kon gosc
Ins. vələkom konem goscem
Loc. vələce kone gosce
Pl.
Nom. vələcə koni gosci
Gen. vələk kon goscėj
Dat. vələkom konem goscem
Acc. vələkə konə goscə
Ins. vələkə konə goscə
Loc. vələceh koneh gosceh
Deklinacja II
Cas. Żeńska
I II III
Sg.
Nom. zina duse kosc
Gen. zinə duse koscə
Dat. zine dusə koscə
Acc. zinu dusu koscu
Ins. zinu dusu koscu
Loc. zine dusə koscə
Pl.
Nom. zinə dusə koscə
Gen. zin dus koscėj
Dat. zinam dusem koscem
Acc. zinə dusə koscə
Ins. zinami dusemi koscemi
Loc. zinah duseh kosceh
Deklinacja III
Cas. Nijaka
I II
Sg.
Nom. leto poli
Gen. leta pole
Dat. letu polu
Acc. leto poli
Ins. letom polim
Loc. lece polə
Pl.
Nom. leta pole
Gen. let pol
Dat. letom polim
Acc. leta pole
Ins. letə polə
Loc. leceh poləh
Deklinacja IV
Cas. Spółgłoskowa
I II III IV V VI
Sg.
Nom. sən kamə vəme cile krə macə
Gen. sənovi kamini vəmini cileci krəvi maciri
Dat. sənovə kaminə vəminə cilecə krəvə macirə
Acc. sənov kamin vəmin cilec krəv macir
Ins. sənovem kaminem vəminem cilecem krəvu maciru
Loc. sənovi kamini vəmini cileci krəvi maciri
Pl.
Nom. sənovə kaminə vəminə cilecə krəvə macirə
Gen. sənov kamin vəmin cilet krəv macir
Dat. sənovem kaminem vəminem cilecem krəvem macirem
Acc. sənovə kaminə vəminə cilecə krəvə macirə
Ins. sənovmə kaminmə vəminmə cilecmə krəvmə macirmə
Loc. sənovəh kaminəh vəminəh ciletəh krəvəh macirəh

Przymiotnik

Deklinacja I
Cas. Sg. Pl.
m f n
Nom star stara staro starə
Gen stara staroje stara stareh
Dat staromu starojə staromu starom
Acc star staru staro starə
Ins starom staru starom starə
Loc. stare starojə stare stareh
Koniugacja II
Cas. Sg. Pl.
m f n
Nom lecėn lecne lecni lecnə
Gen lecna lecnije lecna lecneh
Dat lecnimu lecnijə lecnimu lecnem
Acc lecėn lecnu lecni lecnə
Ins lecnim lecnu lecnim lecnə
Loc. lecne lecnijə lecne lecneh

Przysłówek

Czasownik

Czas teraźniejszy i przyszły dokonany

Koniugacja I
Pers. Sg Pl Sg Pl Sg Pl Sg Pl
I nisu nisim riku ricim məju məjim dzekoju dzekujim
II nisis nisici ricis ricici məjis məjici dzekujis dzekujici
III nisit nisut ricit rikut məjit məjut dzekujit dzekojut
Koniugacja II
Pers. Sg Pl
I sluham sluham
II sluhasə sluhaci
III sluhat sluhajut
Koniugacja III
Pers. Sg Pl
I hvaləm hvaləm
II hvaləs hvaləci
III hvalət hvalet
Koniugacja IV
Pers. Sg Pl Sg Pl Sg Pl
I dam dasm vem vesm jem jesm
II dasə dasci vesə vesci jesə jesci
III dast dadzet vest vedzet jest jedzet
Czasowniki bəci
Aff. Neg. Inter.
Sg Pl Sg Pl Sg Pl
jim jism nem nesm ləm ləsm
jisə jisci nesə nesci ləsə ləsci
jist sut nemast nisut ləst lə sut

Czas przeszły

Koniugacja samogłoskowa
Pers. Sg Pl
m f n
I bəh dal bəh dala bəhom dalə
II bəsə dal bəsə dala bəsci dalə
III bə da bəse dalə
Koniugacja spółgłoskowa
Pers. Sg Pl
m f n
I bəh nisəh bəh nisah bəhom nislə
II bəsə nis bəsə nis bəsci nislə
III bə nis bəse nislə

Czas przyszły niedokonany

Koniugacja samogłoskowa
Pers. Sg Pl
m f n
I mam dal bəh dala masm dalə
II masə dal bəsə dala masci dalə
III mast dal mast dala mast dalo majut dalə
Koniugacja spółgłoskowa
Pers. Sg Pl
m f n
I mam nis bəh nisla masm nislə
II masə nis bəsə nisla masci nislə
III mast nis mast nisla mast nislo majut nislə

Tryb przypuszczający

Koniugacja samogłoskowa
Pers. Sg Pl
m f n
I bəm dal bəm dala bəm dalə
II bəs dal bəs dala bəci dalə
III bə dal bə dala bə dalo bet dalə
Koniugacja spógłoskowa
Pers. Sg Pl
m f n
I bəm nis bəm nisla bəm nislə
II bəs nis bəs nis bəci nislə
III bə nis bə nisla bə nislo bet nislə

Tryb rozkazujący

Pers. Sg Pl Sg Pl Sg Pl Sg Pl Sg Pl Sg Pl Sg Pl Sg Pl Sg Pl Sg Pl
II nis nisci rik rikci məj məjci dzekuj dzekujci sluhaj sluhajci hval hvalci dadz dadzci vedz vedzci jedz jedzci budz budzci

Imiesłowy

Imiesłów Prs. Perf.
Act. nisə, vədze nisəsə, vədzəsə
Pass. nisomo, vədzimo nisino, vədzino
Imiesłów Prs. Perf.
Act. nisuc, vədzec nisəs, vədzəs
Pass. nisom, vədzim nisin, vədzin
L-part. nis, vədze
nisla, vədzela

Tekst

Owca i konie Vovce a koni Вовцє а кони
Na wzgórzu owca, która nie miała wełny, zobaczyła konie: jeden ciągnął ciężki wóz, drugi dźwigał wielki ładunek, a trzeci wiózł szybko człowieka. Owca rzekła do koni: „Serce mnie boli, widząc, co człowiek nakazuje robić koniom”. Konie odpowiedziały: „Słuchaj, owco, serca nas bolą, kiedy widzimy, jak człowiek, pan, zabiera twoją wełnę na płaszcz dla samego siebie. I owca nie ma wełny”. Usłyszawszy to, owca pobiegła przez równinę. Na pogorə vovce, kəje ni bə me vələnu, svədze koni: idzėn ceg cesk voz, drug dzvəga vilko baramin, a tric viz bərəzo clovek. Vovce rik do kon: „Sərədz moj bolət, vədze, cto clovek vəsmələvət dzelacə konem.” Koni bəse otriklə: „Sluhaj, vovce, sərədzi nasə bolet, kog vədzəm, jeko clovek, gospodz, birit tvoju vələnu na plasc samomu sobe. A vovce ni mast vələnu”. Usləsesə vovo, vovce bə pobeg paraz rovi. На погоръ вовцє, къѥ ни бъ мє вълъну, свъѕє кони: иѕьн цєг цєск воз, друг ѕвъга вилко барамин, а триц виз бъръзо цловєк. Вовцє рик до кон: „Съръѕ моі болът, въѕє, цто цловєк въсмълъвът ѕєлацъ конєм.” Кони бъсє отриклъ: „Слухаі, вовцє, съръѕи насъ болєт, ког въѕєм, ѥко цловєк, госпоѕ, бирит твою вълъну на пласц самому собє. А вовцє ни маст вълъну”. Услъсєсъ вово, вовцє бъ побєг параз рови.