Polski forumowy

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Grupa: przeróbka
Lista conlangów


 1. Dodaje się nowy tryb życzący (optatyw), tworzony od tematu teraźniejszego wrostkiem -l, -il, -yl, np. czytalę (obym czytał), liczylesz (obyś liczył), widzilą (oby widzieli).
 2. dy, di > dzi; ty, ti > ci, sy, si > śi; zy > źi (w wyrazach pochodzenia obcego) dinozaur > dzinozawr
 3. /u/ niezgłoskotwórcze z zapożyczeń zamieniamy na /v/ aula > awla
 4. Głoska /f/ zostaje zastąpiona przez /p/ lub /pf/ "pw", np. Prancja, pwala.
 5. /x/ "h" zastępuje się przez /g/, np. gasło.
 6. Dawne 'é' daje y, w wyjątku końcówki -éj gdzie jest to -i (w przymiotnikach miękkotematowych, w twardo po staremu )
 7. Przymiotnik w l.m. w inst. miewa końcówkę „-emi” w zależności od formy w mianowniku.
 8. Rozszerza się IV palatalizację na pozycje przed nosówką (gięba, kięs) oraz zmiękczenie "ch" (chiba, chiełpić).
 9. ge- -> je-
 10. Używanie zamiast "dla+dop." celownika.
 11. Tryb rozk. I os. L. poj jak dla II os. l.poj +ę. (róbę, bierzę)
 12. Jedna stała końcówka przysłówka -o (fajno, co nie?)
 13. vj, mj, pj, bj > wź, mń, pś, bź (wziatr, mńiał, kupś, bziały)
 14. Opcjonalnie można używać składni ergatywnej.
 15. Normalny przegłos polski (n: wiosna, d: wieśnie) ewentualnie całkowite jego usunięcie.
 16. Przywracamy liczbę podwójną (widziwa, mówita; dwa użytkownika, dwie poście)
 17. Przywrócenie supinum na -t: Idę do szkoły, żeby się uczyć -> Idę do szkoły się uczyt. Biegnę zdążyt na tramwaj. Idę spat, itd.
 18. Przywracamy czas zaprzeszły, ale z posiłkowym "być" wg. starej odmiany.
 19. jrz>źrz, jąć ->niąć (przeźrzysty, przynięcie)
 20. rozróżnienie w loc. sg. i ins. sg. przymiotników rodzaju nijakiego i męskiego: o ładnem oknie, ale ładnym oknem, o dużem psie, ale dużym psem.
 21. Wprowadzenie wołacza dla żeńskich -o (popularne Matko Bosko)
 22. l > l' (pisane normalnie, leń /l'eń/)
 23. ł wymawiane jako [ɫ]
 24. inkluzywność w liczbie podwójnej: On i ty uczyniliśta On i ja uczyniliśwa Ty i ja uczyniliśma.
 25. Jedna końcówka dla męskich -a w dopełniaczu
 26. miękka końcówka -i (zamiast twardej -y, -owie pozostaje jak było) dla WSZYSTKICH żywotnych w r. męskim w M. l. mnogiej (wilcy, psi, trupi) - opcjonalnie dopuszczalne obie formy
 27. Dodatkowe imiesłowy wzięte z rosyjskiego: -w (pisaw = pisawszy); pisawszy (ten, który pisał)
 28. /k/ przed szczelinowym > /x/ krzak > chrzak; Dolina Krzemowa > Dolina Chrzemowa; Ksiądz idzie po kolędzie > Chsiądz idzie po kolędzie.
 29. Zastąpienie dopełniacza posesywnego przymiotnikami dzierżawczymi (Marków, Annin it.p.) odmienianymi jak przymiotniki (Markowego psa, Markowemu psu it.d.)
 30. Rzeczowniki męzkie i nijakie z tematem zakończonym na -k/-g/-ch mają w miejscowniku -ce/-dze/-sze (np. o człowiece, o łóżce)
 31. Uporządkowanie odmiany czasownika znaleźć/znajdywać - Dok. (z)najść, (z)najdę - Niedok. (z)nachodzić, (z)nachodzę
 32. tw', dw' > ćw', dźw' (ćwierdzić, dźwie it.p.).
 33. Wprowadzenie pochylonego "o" też do wyrazów obcych (np. [tych] fórm, [tych] prognóz it.p.)
 34. Forma biernika zaimka l.poj. r.m. - "ji" lub "jen", po przyimkach -ń (doń, przezeń it.p.) dla wszystkich męzkich
 35. Końcówka -am w cel. l.mn. żeńskich
 36. Końcówka -y w narz. l.mn. męzkich i nijakich
 37. Końcówka w miejsc. l.mn. męzkich i nijakich -ech dla obu
 38. Odmiana wszystkich -cieli jak "przyjaciel" (tych nauczyciół, tym nauczyciołom it.d.)
 39. Wprowadzenie -że/-ż dla wszelakich refleksywności (np. gdzież = "tam gdzie...", cóż = "to co..."). Zamiast refleksywnego "który" - "jenże (ew. onże), jegoż it.d." (Ojcze nasz, jenże jeś w niebie).
 40. Wprowadzenie rozróżnienia między "będę iść" (zwykły czas przyszły) i "będę szedł" (futurum exactum ["czas zaprzyszły"]). Już wprowadziliście czas zaprzeszły, więc dobrze się to wpasowuje.
 41. Wstawienie ŭ/u /w/ przed samogłoskę tylnojęzykową w pozycji inicjalnej, np. ŭokno [woknɔ].
 42. Odmienianie obcych nazwisk bez apostrofu (i bez zapisywania niemej głoski na końcu w odmianie: Prawo Moora, książki Descarta, różdżka Harrego Pottera)
 43. Odmienianie i zapisywanie francuskich (i innych też) nazwisk na podstawie mowy (Aleksandra Dima Ojca, Alberta Kami, Frąsuy Wieta, Ąriego Puękarego)
 44. Odmiana nazw łacińskich jak w czeskiem/staropolskiem. 'Wojny Gaia Iulia Caesara', 'W Imperiu romanu', 'na naszem foru'. Wyjątek "Jezus", wtedy: "modlitwy do Jezusa Chrysta".
 45. Uparta polonizacja obcych nazw, wzorem rosyjskiej adaptacji cyrylickiej (McDonald's, talk show, Tesco -> MakDonalds, tok szou/szow, Tesko)
 46. Użycie miejscownika bez przyimka. (Byłem domu, leżałem kanapie, telewizji leciał film, nimże dwoje ludzi pracowało Anglii.)
 47. Wprowadzenie „si” obok „ten”, „sia” obok „ta” i „sio” obok „to” (+odmiana „siego, siej…”)
 48. Nagłosowe "e-" -> "je-"

Linki