S̈öc̈ïäẗës̈ Üm̈l̈äüẗüm̈

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Üẗäj̈n̈ïön̈ë s̈ẗöẅär̈z̈ÿs̈z̈ën̈ïë ös̈ó̈b̈ s̈ẗär̈äj̈ą̈c̈ë s̈ïę̈ r̈öz̈p̈öẅs̈z̈ëc̈ḧn̈ïć̈ üż̈ÿẅän̈ïë d̈ïär̈ëz̈ÿ j̈äk̈ö z̈n̈äk̈ü d̈ïäk̈r̈ÿẗÿc̈z̈n̈ëg̈ö.̈ Z̈n̈än̈ï z̈ ẅïël̈ü z̈b̈r̈öd̈n̈ï f̈ön̈ëẗÿc̈z̈n̈ÿc̈ḧ,̈ p̈r̈z̈ëd̈ë ẅs̈z̈ÿs̈ẗk̈ïm̈ z̈ë s̈ẗẅör̈z̈ën̈ïä s̈p̈äc̈j̈ï üm̈l̈äüẗ: ̈.