Język alduryncki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
język alduryncki
Aldurinsk Sprāg
Utworzenie: Wodzin w 2020
Liczba użytkowników ?
Sposoby zapisu: łaciński (alduryncki)
Typologia: szyk SVO, V2
Klasyfikacja: języki indoeuropejskie
 • języki germańskie
  • języki zachodniogermańskie
   • język alduryncki
Status urzędowy
Oficjalna regulacja: Rada Języka Aldurynckiego (Aldurinsk Sprāg Rad)
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Alduryncki (ald. Aldurinsk Sprāg) to język sztuczny należący do rodziny języków germańskich, jego bezpośrednim przodkiem jest język pragermański.

Alfabet i wymowa

Aa Āā Ææ Bb Cc Dd Ee Ēē Ff Gg Hh Ii Īī Jj Kk Ll
[a] [aː] [æ][1] [b] [ts] [d] [ɛ] [ɛː] [f] [ɣ, ɡ, k]1 [x] [i, ɪ] [2] [iː, ɪː] [j] [k] [l]
Mm Nn Oo Ōō Øø Pp Rr Ss Tt Þþ Uu Ūū Vv Ww Xx Zz
[m] [n] [ɔ] [ɔː] [ø] [p] [ʁ] [s, z] [t] [θ] [u] [uː] [f] [v] [ks] [ts]
 • Sch sch - /ʃ/
 • Tsch tsch - /tʃ/
 • Ai ai - /ai̯/
 • Ei ei - /ɛi̯/
 • Ar ar - /ɐ(ː)/ (w wygłosie i przed spółgłoskami)
 • Er er - /ɛɐ/ (w wygłosie i przed spółgłoskami)
 • Eu eu - /ɛw, o, ɔ/
 • iu - /ju/, rzadziej /y/

1wymowa tradycyjna: /ɣ/ (/x/ w wygłosie)
wymowa współczesna: /ɡ/ (/k/ w wygłosie)

Zaimki

Liczba pojedyncza Liczba podwójna Liczba mnoga
1. os. 2. os. 3. os. m/ż/n 1. os. 2. os. 1. os. 2. os. 2. os.
M. Ik Du Er/Si/It Wet Jut Wir Jir Si
D. = C. Mir Þir Si Wir Jir Uns Eir Im
B. Mik Þik Si Wit Jit Uns Eir Ir

Rzeczownik

Rodzajnik

W j. aldurynckim występuje jedynie rodzajnik określony.

męski żeński nijaki dwoina mnożyna
Mianownik der dai dat der dai
Dopełniacz des der das das das
Celownik dem der dem dem dam
Biernik den dai dan den dan

Deklinacja

Rzeczownik alduryncki odmienia się przez:
cztery przypadki (Fallan):

 • Mianownik-Namijn Fall (ɴᴀᴍ.)
 • Biernik-Klag Fall (ᴋʟɢ.)
 • Dopełniacz-Eigin Fall (ᴇɪɢ.)
 • Celownik-Hawin Fall (ʜᴡɴ.)

Liczba

J. alduryncki posiada trzy liczby: pojedynczą, podwójną[3] , mnogą. Liczba podwójna przyjmuje końcówki: -(i)s -e. Liczba mnoga przyjmuje końcówki: -an, -es, -en.

Często w liczbie podwójnej i mnogiej zachodzi przegłos:
ā > æ

np. Āl - Ælis - Ælan (węgórz)

Rodzaj

Męski

Rodzaju męskiego jest większość rzeczowników:
oznaczających mężczyzn, np.
Mann (mężczyzna, mąż)
Fāder (ojciec)
Brōþer (brat)

oznaczających wykonawcę czynności rodzaju męskiego (często zakończonych na -er), np.
Fisker - rybak
Først - książę
Ganser - gąsior

Żeński

Rodzaju żeńskiego jest większość rzeczowników:
oznaczających kobiety, np.
Wīf (kobieta, żona)
Møder (matka)
Sister (siostra)

zakończonych na "e" lub "a", np.
Aske (popiół)
Wase (wiosna)
Førna (pstrąg)

oznaczających wykonawcę czynności rodzaju żeńskiego (zakończonych na -(er)in), np.
Fiskerin - rybaczka
Førstin - księżna

Czasownik

Bezokolicznik

Bezokolicznik przyjmuje końcówkę -an,
np. "habian" - mieć; "wesan" - być; "draumijan" - śnić

Gerundium

Rzeczownik odczasownikowy ma formę identyczną z bezokolicznikiem (w celu rozróżnienia gerundium zapisuje się od wielkiej litery)
np. "draumijan" - śnić; "Draumijan" - śnienie


Koniugacja

Czas przeszły prosty

W czasie przeszłym prostym nie wyrodziła się jedna odmiana regularna.

Jednina Dwoina Mnożyna
Ik war Wet wær Wir wæsan
Du wart Jut wært Jir wæsad
Er
Si war
It
Si wæsan

Przykładowe zdanie:

 • Ik war in dem (= im) Frankraik. - Był*m we Francji.

Czas przeszły złożony

Najczęściej używany czas przeszły.

Tworzy się go według wzoru:
(odm.) habian + Partizip Perfekt Np.

 • Ik habia an dem (= am) Tiørn gefiskan. - Łowiłem ryby nad jeziorem.

Imiesłów czasu przeszłego

Partizip Perfekt używany jest do tworzenia czasu przeszłego złożonego.

Tworzy się go według wzoru:
ge-+ czasownik w bezokoliczniku
Np.

 • gedaujan - umierać (od daujan)
 • gefiskan - łowić ryby (od fiskan)
 • gewickan - czarować (od wickan)

Czas zaprzeszły

Używany prawie wyłącznie w literaturze.

Tworzy się go według wzoru:
(odm.) wesan + Partizip Perfekt Np.

 • Ik beun an dem Tiørn gefiskan. - Łowiłem był ryby nad jeziorem.

Czas teraźniejszy

Regularne

Według regularnej odmiany, czasownik końcówkę bezokolicznika (-an) zastępuje inną, odowiednią dla danej liczby i osoby.

Jednina Dwoina = mnożyna
Ik -a Wet/Wir -an
Du -s Jut/Jir -(a)d
Er
Si -st
It
Si -an

np. habian (mieć, posiadać)

Jednina Dwoina Mnożyna
Ik habia Wet habios Wir habian
Du habis Jut habias Jir habid
Er
Si habist
It
Si habian

Nieregularne

wesan (być) willian (chcieć) møgan (móc, potrafić) møtan (mieć powinność) kunnan (znać)
1. os. lp. beun willia møge mote kann
2. os. lp. isott williast møgst motest kannst
3. os. lp. ist will møg mot kann
1. os. lm./l.podw. wesan willian møgan motan kunnan
2. os. lm./l.podw. wesad williad møgat motet kunnt
3. os. lm. wesan willian møgan motan kunnan

Czas przyszły

Tworzy się go według wzoru:
(nodm.) imiesłów - werþ + (nodm.) czasownik w bezokoliczniku
Np.

 • Ik werþ habian - Będę miał.
 • Er werþ in der Vendig at Haumoun faran. - On jedzie w lipcu do Wenecji.

Przeczenie

Przeczeniem używanym w zdaniu jest "næi". Występuje ono po dopełnieniu:

 • Ik habia þir næi gesehwan - Nie widziałem cię

Przymiotnik

Przymiotnik przyjmuje w odmianie końcówkę rodzajnika:

Liczba pojedyncza Liczba podwójna = mnoga
męski żeński nijaki męski = żeński=nijaki
skøn - piękny M. skøn skøne skøne skønen
D. skønes skøner skønes skønes
C. skønem skøner skønem skønem
B. skøn skøne skøn skønen

Liczebnik

Przyimek

Przyimki:

 • at + B. - o, w (czas)
 • før + B. - za (kogoś, coś), dla (kogoś, czegoś)
 • in + C. - w (miejsce)
 • mid + C. - z (kimś, czymś)
 • op + C. - na
 • umber + B. - o (kimś, czymś)
 • unter + C. - między, wśród
 • van + C. - z (skądś)
 • van + D. - od (czegoś), przed (czymś)
 • zu + B. - do

Skrócone:
Skracanie (ściąganie) przyimków jest typowe dla języka potocznego.

męski, nijaki żeński dwoina, mnożyna
at at'n - at'n
før før'n - før'n
in im ir im
mid mid'n mid'r mid'n
op op'n - op'n
umber umber'n - umber'n
unter unter'm unter unter'm
van I vam van/daw. var vam
van II van's - van's
zu zu'n - zu'n

Teksty

"Ojcze nasz"
Fāder unser in der Himinæ,
Name þīn ist helige,
Kønigraik þīn komdau, Wiler þīn wesdau,
in der Himinæ und op Erþō.
Du gabdau Unses daglīk Brød,
und fragtdau der unserem Sūdan,
þo Wir frabden unserem Sūdern.
und far Uns næi zu dan Farleid,
und werþdau helian Uns van das Ubel.

Þīn ist Kønigraik, Kraft und Ulþe. Amen


"Zdrowaś Mario"
Hail Maria!
Vøl der Gnade, Herr mid Þir,
sped isott Du unter Frauen,
und sped ist Ubat, der þīn Wamß, Jesus.

Heligæ Maria,
Møder Gottes, bittdau før Uns Sūdern,
nu und in Stønde der Unsere Dōþ.
Amen

"Księga Rodzju"
Rozdział 1. - Kapitel 1.
1Op dat[4] Biginn habist Gott dai Himinæ und Erþō geskapian.
2Und dai Erþō was woste und lære und it war dønkla op dai Diuþe; und der Gottes Gaist habist op der Water geschwabian.
3Und Gott habist: »It werþdau Leucht!« gesprakian; und it werþst Leucht.
4Und Gott habist, þæt dat Leucht gud war gesechan, und habist Gott dat Leucht van dat Dønkel geskaiþan,
5und habist Gott dat Leucht Tag, und dat Dønkel Nacht genamijn. Und habist op Ebenþ und Murgin dat førist Tag gewerþan.
6Und Gott habist: »It werþst dat Luft zwisk dam Watern, und Skaiþund zwisk dam Watern« gesprakian.


uwagi

 1. również: [æː], [ɛː]
 2. /ɪ/ to wariant /i/ np. przed [ʃ]
 3. w języku użytkowym często dwoina nie jest używana
 4. przest. - współcześnie "op dem"