Teksty w ayu

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Lupa2.gif
Główny artykuł: Język ayu

Notatki

Τανγυανα χο'υμ
Εο, ταγιαρι μα τανγυανα χο'υμ, αυρὀ φινεο μυαλ ραμι.
Μυαλ υ Καορι
Ἐον λινη 1800 ΚΛ, νημι'α υ τανγυα ὀννα ρα συ κοραελυννε. Ἐν 1900 ΚΛ, πινυ'α νι μαραο'α κοραελυννα νον μιναμιν ματορια έν νημι, τα ι αρι αταραραν χιταραλυννα. Αρι, χατυλυν νι ινναλυνραί, κυνόν φο ο'α: ευλοι'α, ραιρε'α'α, υρονα, ναμε'α.

Tłumaczenia

Teksty religijne

Ojcze nasz

# Pol. Ang. Zapis
grecki
Zapis
koptyjski
Zapis
łaciński
IPA
0 W imię Ojca, In the name of the Father, ΤΑΛΑ·ΛΑΝΓ·Υ·ΝΑ'Ε, ⲦⲀⲖⲀ·ⲖⲀⲚⲄ·Ⲩ·ⲚⲀ'Ⲉ, TALA LANG V NA'E,
0 i Syna, and of the Son, ΝΙ·ΡΟ'ΕΝ, ⲚⲒ·ⲢⲞ'ⲈⲚ NI RO'EN
0 i Ducha Świętego. and of the Holy Spirit. ΝΙ·ΦΑΝ·ΚΑΛΗ. ⲚⲒ·ⲪⲀⲚ·ⲔⲀⲖⲎ. NI FAN KALEI.
1 Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Our Father, who art in heaven, ΝΑ'ΕΛΗ,·ΝΕ·ΟΝΕΝ·ΧΑΚΑΛΙ, ⲚⲀ'ⲈⲖⲎ,·ⲚⲈ·ⲞⲚⲈⲚ·ⲬⲀⲔⲀⲖⲒ, NA'ELEI, NE ONEN HAKALI,
2 święć się imię Twoje. hallowed be Thy name. ΑΝ·ΟΝ·ΦΑΝ·ΡΙΤΥΝ. ⲀⲚ·ⲞⲚ·ⲪⲀⲚ·ⲢⲒⲦⲨⲚ. AN ON FAN RITVN.
3 Przyjdź królestwo Twoje, Thy kingdom come, ΑΝ·ΝΥ·ΟΝ·ΧΑΓΙΑΝΟΡΙΝ, ⲀⲚ·ⲚⲨ·ⲞⲚ·ⲬⲀⲄⲒⲀⲚⲞⲢⲒⲚ, AN NV ON HAYANORIN,
4 bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Thy will be done on earth as it is in heaven. ΝΙΜΙ·ΚΑΙΝ·ΝΟΝ·ΑΡΗΛ·ΕΝ·ΚΥΝΑ·ΓΙΑ·ΕΝ·ΧΑΚΑΛΙ. ⲚⲒⲘⲒ·ⲔⲀⲒⲚ·ⲚⲞⲚ·ⲀⲢⲎⲖ·ⲈⲚ·ⲔⲨⲚⲀ·ⲄⲒⲀ·ⲈⲚ·ⲬⲀⲔⲀⲖⲒ. NIMI KAIN NON AREIL EN KVNA YA EN HAKALI.
5 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Gives us our daily bread. ΑΝ·ΜΗΡΙ·ΛΥ·ΙΛΙΛ·ΚΑΡΙΛΗ, ⲀⲚ·ⲘⲎⲢⲒ·ⲖⲨ·ⲒⲖⲒⲖ·ⲔⲀⲢⲒⲖⲎ, AN MEIRI LV ILIL KARILEI,
6 I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. ΤΑ·Ι·ΑΝΝΟ·ΕΟΜΙ·ΚΑΥΡΥΛΥΝΛΗ·ΓΙΑ·ΙΛΙΛ·ΕΟΜΙ·ΑΡΙ·ΚΑΥΡΥΚΟΝ·ΧΑΤΑ·ΙΛΙΛ. ⲦⲀ·Ⲓ·ⲀⲚⲚⲞ·ⲈⲞⲘⲒ·ⲔⲀⲨⲢⲨⲖⲨⲚⲖⲎ·ⲄⲒⲀ·ⲒⲖⲒⲖ·ⲈⲞⲘⲒ·ⲀⲢⲒ·ⲔⲀⲨⲢⲨⲔⲞⲚ·ⲬⲀⲦⲀ·ⲒⲖⲒⲖ. TA I ANNO EOMI KAVRVLVNLEI YA ILIL EOMI ARI KAVRVKON HATA ILIL.
7 I nie wódź nas na pokuszenie, And do not lead us into temptation, ΤΑ·Ι·ΡΑΝ·ΜΕΡΕΑ·ΦΟ·ΚΟ'Α'ΟΛΕΡΑ, ⲦⲀ·Ⲓ·ⲢⲀⲚ·ⲘⲈⲢⲈⲀ·ⲪⲞ·ⲔⲞ'Ⲁ'ⲞⲖⲈⲢⲀ, TA I RAN MEREA FO KO'A'OLERA,
8 ale nas zbaw ode złego. but deliver us from evil. ΤΕ·ΑΝ·ΙΛΑΙ·ΙΛΙΛ·ΝΙΝ·ΗΡΟ. ⲦⲈ·ⲀⲚ·ⲒⲖⲀⲒ·ⲒⲖⲒⲖ·ⲚⲒⲚ·ⲎⲢⲞ. TE AN ILAI ILIL NIN EIRO.
9 Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki. For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. ΚΑ'ΑΤΑΝ,·ΝΕΝ·ΟΝ·ΧΑΓΙΑΝΟΡΙΝ,·ΝΙ·ΟΤΟΑΝ,·ΝΙ·Υ'ΙΤΑ. ⲔⲀ'ⲀⲦⲀⲚ,·ⲚⲈⲚ·ⲞⲚ·ⲬⲀⲄⲒⲀⲚⲞⲢⲒⲚ,·ⲚⲒ·ⲞⲦⲞⲀⲚ,·ⲚⲒ·Ⲩ'ⲒⲦⲀ. KA'ATAN, NEN ON HAYANORIN, NI OTOAN, NI V'ITA.
10 Amen. Amen. ΑΤΑΝ. ⲀⲦⲀⲚ. ATAN.

Piosenki

Davy Jones

Na melodię Nightcore. Link: https://www.youtube.com/watch?v=thkUBV--80Y.
# Ang.
(oryg.)
Zapis
grecki
Zapis
koptyjski
Zapis
łaciński
IPA
1 [Chorus #1]

Cruel and cold like winds on the seas,
Will you ever return to me?
Hear my voice, sing with the tide!
My love will never die.

[ΕΛΕΝΗ #1]

ΜΕΥ·ΝΙ·ΧΟΝ·ΓΙΑ·TΗ·Ε·ΡΥΛΥΝ,
ΧΟ·ΝΕ·ΚΟ·ΜΙΝΑΜΙ·ΦΟ·ΙΛ;
ΑΝ·ΝΟ·ΤΙΝΥΕ,ΑΝ·ΜΟ·ΣΥ·ΜΕ!
ΡΑΚΟ·ΝΑΜΕΛΟ·ΑΦΡΑΝ.

[ⲈⲖⲈⲚⲎ #1]

ⲘⲈⲨ·ⲚⲒ·ⲬⲞⲚ·ⲄⲒⲀ·ⲦⲎ·Ⲉ·ⲢⲨⲖⲨⲚ,
ⲬⲞ·ⲚⲈ·ⲔⲞ·ⲘⲒⲚⲀⲘⲒ·ⲪⲞ·ⲒⲖ;
ⲀⲚ·ⲚⲞ·ⲦⲒⲚⲨⲈ,ⲀⲚ·ⲘⲞ·ⲤⲨ·ⲘⲈ!
ⲢⲀⲔⲞ·ⲚⲀⲘⲈⲖⲞ·ⲀⲪⲢⲀⲚ.

[ELENEI #1]

MEV NI HON YA TEI E RVLVN,
HO NE KO MINAMI FO IL;
AN NO TINVE, AN MO SV ME!
RAKO NAMELO AFRAN.

['ɛɫɛnej #1

mœʉ̆ ni ɦon ja tej ɛ 'ɾʉɫʉn
ɦo ne ko 'minami fo iɫ
an no 'tinɥe an mo hy me
'ɾako 'namɛ‿'ɫafɾan]

2 Over waves and deep in the blue,

I will give up my heart for you.
Ten long years I'll wait to go by,
My love will never die!

ΛΟΑ·ΚΥΛΥΝ·ΝΙ·ΟΜ·ΕΝ·ΑΓΙΑ,

ΙΛ·ΝΥ·ΧΑ’Α·ΙΛΛΑ·ΛΑΥ·ΛΥ·ΝΕ.
ΕΜΕΥ·ΛΙΝΗ·ΙΛ·ΝΥ·ΚΑΝΓ,
ΡΑΚΟ·ΝΑΜΕΛ·ΑΦΡΑΝ.

ⲖⲞⲀ·ⲔⲨⲖⲨⲚ·ⲚⲒ·ⲞⲘ·ⲈⲚ·ⲀⲄⲒⲀ,

ⲒⲖ·ⲚⲨ·ⲬⲀ'Ⲁ·ⲒⲖⲖⲀ·ⲖⲀⲨ·ⲖⲨ·ⲚⲈ.
ⲈⲘⲈⲨ·ⲖⲒⲚⲎ·ⲒⲖ·ⲚⲨ·ⲔⲀⲚⲄ,
ⲢⲀⲔⲞ·ⲚⲀⲘⲈⲖ·ⲀⲪⲢⲀⲚ.

LOA KVLVN NI OM EN AYA,

IL NV HA'A ILLA LAV LV NE.
EMEV LINEI IL NV KANG,
RAKO NAMEL AFRAN.

[ɫɔa kʉɫʉn ni om ɛn aja

iɫ nʉ 'ɦaʔa 'iɫːa ɫəʉ̆ lʉ nɛ
'ɛmœʉ̆ 'linej iɫ nʉ kaŋ
'ɾako 'namɛ‿'ɫafɾan]

3 Come my love, be one with the sea,

Rule with me for eternity!
Drown all dreams so mercilessly
And leave their souls to me.

ΑΝ·ΚΕΥΡΗ,ΤΙΑ·ΧΟΝ·EΡΙ,

ΑΝ·ΑΡΑΝΚΑΛΙ·ΜΥΚΟ!
ΑΝ·ΡΑΦΟ·ΤΙ·ΚΗΛΥΝ·Λ’ΜΕΥ
ΤΑ·Ι·ΑΝ·ΝΕ’Ε·ΛΑΝΓΧΕ·ΛΥ·ΙΛ.

ⲀⲚ·ⲔⲈⲨⲢⲎ,ⲦⲒⲀ·ⲬⲞⲚ·ⲈⲢⲒ,

ⲀⲚ·ⲀⲢⲀⲚⲔⲀⲖⲒ·ⲘⲨⲔⲞ!
ⲀⲚ·ⲢⲀⲪⲞ·ⲦⲒ·ⲔⲎⲖⲨⲚ·Ⲗ'ⲘⲈⲨ
ⲦⲀ·Ⲓ·ⲀⲚ·ⲚⲈ'Ⲉ·ⲖⲀⲚⲄⲬⲈ·ⲖⲨ·ⲒⲖ.

AN KEVREI, TIA HON ERI,

AN ARANKALI MVKO!
AN RAFO TI KEILVN L'MEV
TA I AN NE'E LANGHE LV IL.

[an 'kœʉ̆ɾej tja ɦon 'iri

an 'aɾaŋkali 'mʉko
an 'ɾafo ti 'kejɫʉn lmœʉ̆
taj an 'nɛʔɛ ɫaŋhe ɫʉ iɫ.]

4 Play the song you sang long ago,

And wherever the storm may blow.
You will find the key to my heart,
We'll never be apart.

ΑΝ·ΚΙΟ·ΧΕΑ·ΝΕ·ΜΟ·ΚΑΓΙΑ,

ΝΙ·ΕΡΕΝΓ·ΤΗΛΑΜΙ·ΡΑΥ.
ΝΕ·ΝΥ·ΓΙΑΤΕ·ΝΟ’Ο·Υ·ΛΑΥΛ,
ΙΛΙΛ·ΝΥ·ΡΑ·ΟΝ·ΚΑΛΟ.

ⲀⲚ·ⲔⲒⲞ·ⲬⲈⲀ·ⲚⲈ·ⲘⲞ·ⲔⲀⲄⲒⲀ,

ⲚⲒ·ⲈⲢⲈⲚⲄ·ⲦⲎⲖⲀⲘⲒ·ⲢⲀⲨ.
ⲚⲈ·ⲚⲨ·ⲄⲒⲀⲦⲈ·ⲚⲞ'Ⲟ·Ⲩ·ⲖⲀⲨⲖ,
ⲒⲖⲒⲖ·ⲚⲨ·ⲢⲀ·ⲞⲚ·ⲔⲀⲖⲞ.

AN KIO HEA NE MO KAYA,

NI ERENG TEILAMI RAV.
NE NV YATE NO'O I LAVA,
ILIL NV RA ON KALO.

[an kjo 'ɦɛa nɛ mo kaja

ni 'ɛɾɛŋ 'tejɫami rœʉ̆
nɛ nʉ 'jatɛ noʔo i ɫœwa
'iliɫ nʉ ɾa on 'kaɫo]

5 Wild and strong you can't be contained!

Never bound, nor ever chained.
Wounds you caused will never mend.
And you will never end!

ΙΛΟ·ΦΑΙΝΑ·ΝΕ·ΧΕ·ΡΑΛΑΝΓ!

ΡΑΚΟ·ΚΟ’Ε,ΡΑΚΟ·ΝΥΑΝΑ.
ΚΟΝΚΥ·ΝΕ·ΚΟΡΟ·ΡΑΚΑ·ΕΛ.
ΝΙ·ΝΕ·ΡΑΚΑ·ΡΗΛ!

ⲒⲖⲞ·ⲪⲀⲒⲚⲀ·ⲚⲈ·ⲬⲈ·ⲢⲀⲖⲀⲚⲄ!

ⲢⲀⲔⲞ·ⲔⲞ'Ⲉ,ⲢⲀⲔⲞ·ⲚⲨⲀⲚⲀ.
ⲔⲞⲚⲔⲨ·ⲚⲈ·ⲔⲞⲢⲞ·ⲢⲀⲔⲀ·ⲈⲖ.
ⲚⲒ·ⲚⲈ·ⲢⲀⲔⲀ·ⲢⲎⲖ!

ILO FAINA NE HE RALANG!

RAKO KO'E, RAKO NVANA.
KONKU NE KORO RAKA EL.
NI NE RAKA REIL!

['iɫo 'fajna nɛ ɦɛ 'ɾaɫaŋ

'ɾako koʔɛ 'ɾako 'nɥæna
'koŋku ne 'koɾo 'ɾaka ɛɫ
ni ne 'ɾaka ɾejɫ]

6 [Chorus #2]

Cruel and cold like winds on the seas,
Will you ever return to me?
Hear my voice, sing with the tide!
Our love will never die.

[ΕΛΕΝΗ #2]

ΜΕΥ·ΝΙ·ΧΟΝ·ΓΙΑ·TΗ·Ε·ΡΥΛΥΝ,
ΧΟ·ΝΕ·ΚΟ·ΜΙΝΑΜΙ·ΦΟ·ΙΛ;
ΑΝ·ΝΟ·ΤΙΝΥΕ,ΑΝ·ΜΟ·ΣΥ·ΜΕ!
ΡΑΚΟ·ΝΑΜΕΛΗ·ΑΦΡΑΝ.

[ⲈⲖⲈⲚⲎ #2]

ⲘⲈⲨ·ⲚⲒ·ⲬⲞⲚ·ⲄⲒⲀ·ⲦⲎ·Ⲉ·ⲢⲨⲖⲨⲚ,
ⲬⲞ·ⲚⲈ·ⲔⲞ·ⲘⲒⲚⲀⲘⲒ·ⲪⲞ·ⲒⲖ;
ⲀⲚ·ⲚⲞ·ⲦⲒⲚⲨⲈ,ⲀⲚ·ⲘⲞ·ⲤⲨ·ⲘⲈ!
ⲢⲀⲔⲞ·ⲚⲀⲘⲈⲖⲎ·ⲀⲪⲢⲀⲚ.

[ELENEI #2]

MEV NI HON YA TEI E RVLVN,
HO NE KO MINAMI FO IL?
AN NO TINVE, AN MO SV ME!
RAKO NAMELEI AFRAN.

['ɛɫɛnej #1

mœʉ̆ ni ɦon ja tej ɛ 'ɾʉɫʉn
ɦo ne ko 'minami fo iɫ
an no 'tinɥe an mo hy me
'ɾako 'namɛɫej 'afɾan]