Teksty w ayu

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Lupa2.gif
Główny artykuł: Język ayu

Notatki

Τανγυανα χο'υμ
Εο, ταγιαρι μα τανγυανα χο'υμ, αυρὀ φινεο μυαλ ραμι.
Μυαλ υ Καορι
Ἐον λινη 1800 ΚΛ, νημι'α υ τανγυα ὀννα ρα συ κοραελυννε. Ἐν 1900 ΚΛ, πινυ'α νι μαραο'α κοραελυννα νον μιναμιν ματορια έν νημι, τα ι αρι αταραραν χιταραλυννα. Αρι, χατυλυν νι ινναλυνραί, κυνόν φο ο'α: ευλοι'α, ραιρε'α'α, υρονα, ναμε'α.

Tłumaczenia

Teksty religijne

Ojcze nasz

# Pol. Ang. Ayu IPA
0 W imię Ojca, In the name of the Father, Ταλα λανγ υ Να'ε, /'tʰaɫa ɫaŋg‿i 'naʔe/
0 i Syna, and of the Son, νι Ρο'εν, /ni 'roʔen
0 i Ducha Świętego. and of the Holy Spirit. νι Φαν Καλη. /ni fan 'kʰalej/
1 Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Our Father, who art in heaven, Λανά'ε, Νε όνέν χακαλι, /ɫa'naʔe ne 'ʔonen 'hakali/
2 święć się imię Twoje. hallowed be Thy name. αν όν φαν Ερίτυ. /ʔan ʔon fan ə'ɾitʉ/
3 Przyjdź królestwo Twoje, Thy kingdom come, Αν νυ όν εχάγιανορι /ʔan ny ʔon ə'hajanoɾi/
4 bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Thy will be done on earth as it is in heaven. Νιμι εκάι νον αρηλ έν κυνα για έν χακαλι. /'nimi ə'kʰaj non 'ʔaɾejɫ ʔen 'cyna ja ʔen 'hakali/
5 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Gives us our daily bread. Αν μηρι λυ ιλιλ λακάρι. /ʔan 'mejɾi ly 'ʔiliɫ ɫə'kʰaɾi/
6 I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Τα ι αννο εομι λακάρυλυν για ιλιλ εομι αρι λακάυρυκο χατα ιλιλ. /tʰa'ji 'ʔan.no 'ʔeomi lə'kʰaɾʉɫʉn ja 'ʔiliɫ 'ʔeomi 'ʔaɾi lə'kʰœːɾʉko 'hata 'ʔiliɫ/
7 I nie wódź nas na pokuszenie, And do not lead us into temptation, Τα ι ραν μερεα φο κο'α'ολερα, /tʰa'ji ran 'meɾea fo 'kʰoʔaʔoɫeɾa/
8 ale nas zbaw ode złego. but deliver us from evil. τε αν ιλαι ιλιλ νιν ηρο. /tʰe ʔan 'ʔiɫaj 'ʔiliɫ nin ʔejɾo/
9 Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki. For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Εκά'ατα, νεν όν Εχάγιανορι, νι ε'ότοα, νι υ'ιτα. /ʔə'kʰaʔata nen on ʔə'hajanoɾi ni ʔe'ʔotoa ni 'ʔʉʔita/
10 Amen. Amen. Ατάν. /ʔa'tʰan/

Piosenki

My Jolly Sailor Bold (but it's gay) - refren

Na melodię Nightcore. Link: https://www.youtube.com/watch?v=WCgX0ZJO1_I
English Αγιυ

My heart is pierced by Cupid
I disdain all glittering gold
There is nothing can console me
But my jolly sailor bold

Ολάυ όν καονᾶ ονυι Λο'αο
Ιλ νο αυε τι νϋα φανγ
Ραόν χαορα χε μο'ε ιλ
Τε ορόυ τιλιγια λε'ο

Davy Jones

Na melodię Nightcore. Link: https://www.youtube.com/watch?v=thkUBV--80Y.

Zapis współczesny

Μευ νι χον για τη ε ρυλυν,
Χο νε κο μιναμι φο ιλ?
Αν νο τινυε, αν μο συ με!
Ρα κο ονάμε αφράν!

Λοα κυλυν νι ομ έν αι,
Ιλ νυ χα'α ολάυ λυ νε.
Εμευ λινη ιλ νυ κανγ,
ρακο ονάμε αφράν!

Αν κευρη, τια χον ερι,
Αν αρανκαλῖ μυκο!
Αν ραφο τι κηλυν λ'μευ,
τα ι αν νε'ε ριλάνγ λυ ιλ.

Αν κιο χεα νε μο καγια,
Νε ερενγ τηλαμι ραυ,
Νε νυ γιατε νο'ο υ ολάυ
Ιλιλ νυ ραόν καλο

Ιλο φαινα νε χε ραλανγ!
Ρακο κο'ε, ρακο νυανα.
Κονκυ νε κορο ρακα ελ.
Νι νε ρακα ρηλ!

Μευ νι χον για τη ε ρυλυν,
Χο νε κο μιναμι φο ιλ?
Αν νο τινυε, αν μο συ με!
Ρα κο ονάμε αφράν!

Legacy

# Ang.
(oryg.)
Zapis
grecki
Zapis
koptyjski
Zapis
łaciński
IPA
1 [Chorus #1]

Cruel and cold like winds on the seas,
Will you ever return to me?
Hear my voice, sing with the tide!
My love will never die.

[ΕΛΕΝΗ #1]

ΜΕΥ·ΝΙ·ΧΟΝ·ΓΙΑ·TΗ·Ε·ΡΥΛΥΝ,
ΧΟ·ΝΕ·ΚΟ·ΜΙΝΑΜΙ·ΦΟ·ΙΛ;
ΑΝ·ΝΟ·ΤΙΝΥΕ,ΑΝ·ΜΟ·ΣΥ·ΜΕ!
ΡΑΚΟ·ΝΑΜΕΛΟ·ΑΦΡΑΝ.

[ⲈⲖⲈⲚⲎ #1]

ⲘⲈⲨ·ⲚⲒ·ⲬⲞⲚ·ⲄⲒⲀ·ⲦⲎ·Ⲉ·ⲢⲨⲖⲨⲚ,
ⲬⲞ·ⲚⲈ·ⲔⲞ·ⲘⲒⲚⲀⲘⲒ·ⲪⲞ·ⲒⲖ;
ⲀⲚ·ⲚⲞ·ⲦⲒⲚⲨⲈ,ⲀⲚ·ⲘⲞ·ⲤⲨ·ⲘⲈ!
ⲢⲀⲔⲞ·ⲚⲀⲘⲈⲖⲞ·ⲀⲪⲢⲀⲚ.

[ELENEI #1]

MEV NI HON YA TEI E RVLVN,
HO NE KO MINAMI FO IL;
AN NO TINVE, AN MO SV ME!
RAKO NAMELO AFRAN.

['ɛɫɛnej #1

mœʉ̆ ni ɦon ja tej ɛ 'ɾʉɫʉn
ɦo ne ko 'minami fo iɫ
an no 'tinɥe an mo hy me
'ɾako 'namɛ‿'ɫafɾan]

2 Over waves and deep in the blue,

I will give up my heart for you.
Ten long years I'll wait to go by,
My love will never die!

ΛΟΑ·ΚΥΛΥΝ·ΝΙ·ΟΜ·ΕΝ·ΑΓΙΑ,

ΙΛ·ΝΥ·ΧΑ’Α·ΙΛΛΑ·ΛΑΥ·ΛΥ·ΝΕ.
ΕΜΕΥ·ΛΙΝΗ·ΙΛ·ΝΥ·ΚΑΝΓ,
ΡΑΚΟ·ΝΑΜΕΛ·ΑΦΡΑΝ.

ⲖⲞⲀ·ⲔⲨⲖⲨⲚ·ⲚⲒ·ⲞⲘ·ⲈⲚ·ⲀⲄⲒⲀ,

ⲒⲖ·ⲚⲨ·ⲬⲀ'Ⲁ·ⲒⲖⲖⲀ·ⲖⲀⲨ·ⲖⲨ·ⲚⲈ.
ⲈⲘⲈⲨ·ⲖⲒⲚⲎ·ⲒⲖ·ⲚⲨ·ⲔⲀⲚⲄ,
ⲢⲀⲔⲞ·ⲚⲀⲘⲈⲖ·ⲀⲪⲢⲀⲚ.

LOA KVLVN NI OM EN AYA,

IL NV HA'A ILLA LAV LV NE.
EMEV LINEI IL NV KANG,
RAKO NAMEL AFRAN.

[ɫɔa kʉɫʉn ni om ɛn aja

iɫ nʉ 'ɦaʔa 'iɫːa ɫəʉ̆ lʉ nɛ
'ɛmœʉ̆ 'linej iɫ nʉ kaŋ
'ɾako 'namɛ‿'ɫafɾan]

3 Come my love, be one with the sea,

Rule with me for eternity!
Drown all dreams so mercilessly
And leave their souls to me.

ΑΝ·ΚΕΥΡΗ,ΤΙΑ·ΧΟΝ·EΡΙ,

ΑΝ·ΑΡΑΝΚΑΛΙ·ΜΥΚΟ!
ΑΝ·ΡΑΦΟ·ΤΙ·ΚΗΛΥΝ·Λ’ΜΕΥ
ΤΑ·Ι·ΑΝ·ΝΕ’Ε·ΛΑΝΓΧΕ·ΛΥ·ΙΛ.

ⲀⲚ·ⲔⲈⲨⲢⲎ,ⲦⲒⲀ·ⲬⲞⲚ·ⲈⲢⲒ,

ⲀⲚ·ⲀⲢⲀⲚⲔⲀⲖⲒ·ⲘⲨⲔⲞ!
ⲀⲚ·ⲢⲀⲪⲞ·ⲦⲒ·ⲔⲎⲖⲨⲚ·Ⲗ'ⲘⲈⲨ
ⲦⲀ·Ⲓ·ⲀⲚ·ⲚⲈ'Ⲉ·ⲖⲀⲚⲄⲬⲈ·ⲖⲨ·ⲒⲖ.

AN KEVREI, TIA HON ERI,

AN ARANKALI MVKO!
AN RAFO TI KEILVN L'MEV
TA I AN NE'E LANGHE LV IL.

[an 'kœʉ̆ɾej tja ɦon 'iri

an 'aɾaŋkali 'mʉko
an 'ɾafo ti 'kejɫʉn lmœʉ̆
taj an 'nɛʔɛ ɫaŋhe ɫʉ iɫ.]

4 Play the song you sang long ago,

And wherever the storm may blow.
You will find the key to my heart,
We'll never be apart.

ΑΝ·ΚΙΟ·ΧΕΑ·ΝΕ·ΜΟ·ΚΑΓΙΑ,

ΝΙ·ΕΡΕΝΓ·ΤΗΛΑΜΙ·ΡΑΥ.
ΝΕ·ΝΥ·ΓΙΑΤΕ·ΝΟ’Ο·Υ·ΛΑΥΛ,
ΙΛΙΛ·ΝΥ·ΡΑ·ΟΝ·ΚΑΛΟ.

ⲀⲚ·ⲔⲒⲞ·ⲬⲈⲀ·ⲚⲈ·ⲘⲞ·ⲔⲀⲄⲒⲀ,

ⲚⲒ·ⲈⲢⲈⲚⲄ·ⲦⲎⲖⲀⲘⲒ·ⲢⲀⲨ.
ⲚⲈ·ⲚⲨ·ⲄⲒⲀⲦⲈ·ⲚⲞ'Ⲟ·Ⲩ·ⲖⲀⲨⲖ,
ⲒⲖⲒⲖ·ⲚⲨ·ⲢⲀ·ⲞⲚ·ⲔⲀⲖⲞ.

AN KIO HEA NE MO KAYA,

NI ERENG TEILAMI RAV.
NE NV YATE NO'O I LAVA,
ILIL NV RA ON KALO.

[an kjo 'ɦɛa nɛ mo kaja

ni 'ɛɾɛŋ 'tejɫami rœʉ̆
nɛ nʉ 'jatɛ noʔo i ɫœwa
'iliɫ nʉ ɾa on 'kaɫo]

5 Wild and strong you can't be contained!

Never bound, nor ever chained.
Wounds you caused will never mend.
And you will never end!

ΙΛΟ·ΦΑΙΝΑ·ΝΕ·ΧΕ·ΡΑΛΑΝΓ!

ΡΑΚΟ·ΚΟ’Ε,ΡΑΚΟ·ΝΥΑΝΑ.
ΚΟΝΚΥ·ΝΕ·ΚΟΡΟ·ΡΑΚΑ·ΕΛ.
ΝΙ·ΝΕ·ΡΑΚΑ·ΡΗΛ!

ⲒⲖⲞ·ⲪⲀⲒⲚⲀ·ⲚⲈ·ⲬⲈ·ⲢⲀⲖⲀⲚⲄ!

ⲢⲀⲔⲞ·ⲔⲞ'Ⲉ,ⲢⲀⲔⲞ·ⲚⲨⲀⲚⲀ.
ⲔⲞⲚⲔⲨ·ⲚⲈ·ⲔⲞⲢⲞ·ⲢⲀⲔⲀ·ⲈⲖ.
ⲚⲒ·ⲚⲈ·ⲢⲀⲔⲀ·ⲢⲎⲖ!

ILO FAINA NE HE RALANG!

RAKO KO'E, RAKO NVANA.
KONKU NE KORO RAKA EL.
NI NE RAKA REIL!

['iɫo 'fajna nɛ ɦɛ 'ɾaɫaŋ

'ɾako koʔɛ 'ɾako 'nɥæna
'koŋku ne 'koɾo 'ɾaka ɛɫ
ni ne 'ɾaka ɾejɫ]

6 [Chorus #2]

Cruel and cold like winds on the seas,
Will you ever return to me?
Hear my voice, sing with the tide!
Our love will never die.

[ΕΛΕΝΗ #2]

ΜΕΥ·ΝΙ·ΧΟΝ·ΓΙΑ·TΗ·Ε·ΡΥΛΥΝ,
ΧΟ·ΝΕ·ΚΟ·ΜΙΝΑΜΙ·ΦΟ·ΙΛ;
ΑΝ·ΝΟ·ΤΙΝΥΕ,ΑΝ·ΜΟ·ΣΥ·ΜΕ!
ΡΑΚΟ·ΝΑΜΕΛΗ·ΑΦΡΑΝ.

[ⲈⲖⲈⲚⲎ #2]

ⲘⲈⲨ·ⲚⲒ·ⲬⲞⲚ·ⲄⲒⲀ·ⲦⲎ·Ⲉ·ⲢⲨⲖⲨⲚ,
ⲬⲞ·ⲚⲈ·ⲔⲞ·ⲘⲒⲚⲀⲘⲒ·ⲪⲞ·ⲒⲖ;
ⲀⲚ·ⲚⲞ·ⲦⲒⲚⲨⲈ,ⲀⲚ·ⲘⲞ·ⲤⲨ·ⲘⲈ!
ⲢⲀⲔⲞ·ⲚⲀⲘⲈⲖⲎ·ⲀⲪⲢⲀⲚ.

[ELENEI #2]

MEV NI HON YA TEI E RVLVN,
HO NE KO MINAMI FO IL?
AN NO TINVE, AN MO SV ME!
RAKO NAMELEI AFRAN.

['ɛɫɛnej #1

mœʉ̆ ni ɦon ja tej ɛ 'ɾʉɫʉn
ɦo ne ko 'minami fo iɫ
an no 'tinɥe an mo hy me
'ɾako 'namɛɫej 'afɾan]