Język maszyjski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
język maszyjski
chajg arr Más
Typologia: aglutynacyjno-fleksyjny, mianownikowo-biernikowy, SVO
Utworzenie: Emil (w 2022)
Cel utworzenia: obecnie język Hadżalu
Liczba użytkowników (faktyczna) 1
Sposoby zapisu: Zmodyfikowana łacinka
Klasyfikacja: w Hadżalu: język izolowany
de facto:
Kody
Conlanger–1 mas.
Conlanger–3 had.mas.em
Przykład
OiK (fragment)
Hoj tőr afker élem chod ne chorsev endokezsen re vofkotune. Ök ezon szowechon ra owáre ileve, ök talun szowe pá ra asze sejle he ök tendun jövnórechon ozdo ra hommáse.
Lista conlangów

        

Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.


Język maszyjski (mas. Chajg arr Más /ˈxajg ˈarː maːʃ/), czasem też język sadaryński (Chajg Száddarinf /ˈxajg ˈsaːːdarinf/) - jeden z języków Hadżalu, gdzie występuje jako drugi język urzędowy Sadarynu (Csugéchej ra Száddarin), także jest językiem mniejszości w Jechgiwie (Wengomb ra Jessűv). Jest to język aglutynacyjny, zmierzający jednak w kierunku fleksyjności.

Geneza powstania

Do powstania języka maszyjskiego przyczyniło się kilka czynników - zaciekawienie strukturą języka węgierskiego, eksperymentowanie nad językami gammajskimi oraz rozwój Hadżalu.

W drugiej połowie 2022 autor zaczął eksperymentować nad różnymi rozwojami spógłosek typu th czy dyftongów w językach gamajskich. Później powstał niejawny projekt wizji języka, który byłby językiem koczowników i z obszaru naumowskich by dotrał do "Gammopersów", wchłaniając przy tym zapożyczenia z języków po drodze. Ostatecznie powstał z tego "język pramaszyjski", który charakteryzuje się takimi zmianami z pragammajskiego jak fonologiczne *s → Ø oraz *au → ö czy przekształceniem dawnego dopełniacza w przymiotnik. Pod wpływem zaciekawienia węgierskim autor z niego stworzył kolejnego potomka, czyli język maszyjski. Ponieważ Gammaja stała w miejscu, autor przeniósł język do Hadżalu.

Od tego czasu język żyje własnym, niezależnym życiem od innych gammajskich (a nawet całego projektu) i jako taki można określić jako język izolowany. Niemniej jednak słownictwo pochodzenia gammajskiego wciąż stanowi ok. 58% leksykonu (stan na listopad 2022), a część nowych słów powstaje przez wywodzenie z PGM, np. néköv ← *uunigsis + *-(i)wi. Więcej informacji o rozwoju fonologicznym z PGM do maszyjskiego jest w tym artykule.

Nazwa

Ogólna nazwa maszyjski pochodzi od pierwotnej społeczności użytkowników języka, czyli Maszów (mas. arr Más), stanowiących ok. 60% ludności Sadarynu. Pełna etymologia nazwy jest nieznana, tak samo jak pochodzenie języka (w conworldzie, de facto jest to język gamajski). Nazwa sadaryński pochodzi z czasów ustanowienia języka jako urzędowego, ale może wprowadzać w błąd, bo jako sadaryński można też określić zupełnie inny ludżorycki.

W hoczebozkim język jest oficjalnie nazywany sadaryńskim (koi. sadarino koico), ale znacznie częstsza, chociaż obecnie wycofująca się, jest nazwa kosmiczny (matuš koico). Jest to nazwa pochodzenia czysto ludowego, gdzie Maszowie zostali utożsamieni z ludźmi, którzy przybyli wraz z kometą, która spadła ok. 300 r. p.z.H., kiedy to rozpoczęła się silna ekspansja Hoczebozu. Niemało do powstania takiej nazwy mógł się przyczynić fakt, że słowo "kosmosu, kosmiczny" w hoczebozkim (matuš) brzmi bardzo podobnie do własnej nazwy Más oraz to, że język jest unikalny w okolicy. Nazwa ta występuje tylko w hoczebozkim i wyłącznie w Hoczebozie - nawet blisko spokrewniony jesiwski używa bardziej oryginalnego maašo koyco.

język nazwa maszyjskiego tłumaczenie
język maszyjski chajg arr Más
chajg Száddarinf
język maszyjski
język sadaryński
język polski język maszyjski
język sadaryński
-
język hoczebozki sadarino koico
matuš koico
język sadaryński
język kosmiczny
język jesiwski maašo koyco język maszyjski
język gitryjski сядаріноx зонӥзъ język sadaryński
język nadbużański mášisčei jązyk język maszyjski
język ludżorycki toola maxesa język maszyjski

Występowanie

Maszja na tle granic Sadarynu i Jechgiwu

Maszyjski jest używany na obszarze Maszji (mas. Másáp, lug. Maxiol, jjh. Maašorüsis) oraz przez emigrantów maszyjskich w całym Hadżalu.

Fonologia

Samogłoski

Przednie Tylne
Płaskie Zaokrąglone
Przymknięte i <i> y <ü> u <u>
Średnie ɛ~e <e> ø <ö> o <o>
Otwarte a <a>

Wszystkie samogłoski mogą być krótkie, długie lub ultradługie. Zwykła długość jest oznaczona akutem lub podwójnym akutem dla ö ü, natomiast ultradługa przez dodanie do długiej samogłoski niemego e (jak w róe "bóg") w wygłosie lub podwojenie następnej spółgłoski (jak w grőll "lud") - gieminaty występują tylko po krótkich samogłoskach, więc nie ma ryzyka dwuznaczności.

Przednia średnia niezaokrąglona samogłoska przyjmuje barwę [ɛ] gdy jest krótka oraz [e] gdy jest (ultra)długa. Zatem słowa káren "kolano" oraz tandén "niebo" się nie rymują.

W niektórych akcentach występuje ponadto szwa /ə/ (ë). Pełni ona funkcje epentezy w takich słowach jako hosztër "ogień" (rdzeń hosztr-) czy charvën "pięć" (rdzeń charvn-), a także na końcu niektórych wyrazów, zwłaszcza w morfemie strony biernej -jë (többirjë "zostać poznanym", weljossë "łopata"). W tej pierwszej w funkcji w innych akcentach połączyła się z e (hoszter, charven), a w drugiej zazwyczaj wypadała (többirj, weljoss).

Dialekty znają wiele innych samogłosek, chociażby /ɨ/ i /æ/.

Chociaż nie ma fonetycznych dyftongów, istnieją połączenia samogłoska + /j/ lub /w/. Są jednak uważane za połączenia z spółgłoską, a nie dyftong.

Spółgłoski

Wargowe Przedniojęzykowe Podniebienne Welarne Gardłowe
Nosowe m <m> n <n> ɲ <nj>
Zwarte bezdźwięczne p <p> t <t> k <k>
dźwięczne b <b> d <d> g <g>
Afrykaty t͡s <c> t͡ʃ <cs>
Szczelinowe bezdźwięczne f <f> s <sz> ʃ <s> x <ch> h <h>
dźwięczne v <v> z <z> ʒ <zs> (ɣ <ch>) - ?
Drżące, półsamogłoski w <w, ŭ> r <r> j <j, hj>
Boczne l <l> ʎ <lj>

Przy czym, należy zaznaczyć że:

 • /w/ jest zapisywane jako w przed samogłoskami i między spółgłoskami, zaś ŭ tylko po samogłoskach;
 • wybór zapisu /j/ między j a hj jest zależny od etymologii, przy czym hj rzadko występuje w zapożyczeniach i nigdy przed spółgłoską;
  • w niektórych rejonach oraz u starszych, wykształconych mówców kombinacja hj nadal jest czytana jako zbitka /hj/ albo głoska [ʝ] lub [ɦʲ];
 • /t͡s/ jest rzadkie, częściej jest allofonem sekwencji /ts/.

Dodatkowe allofony to:

 • [ŋ] będące allofonem /n/ przed /k/ oraz /g/;
 • [d͡z] i [d͡ʒ] będące allofonami zbitek /dz/ i /dʒ/. Mimo wyraźnej afrykatyzacji zachowują się nadal jako zbitki spółgłosek (patrz na zbitki /ts/ /tʃ/, które ulegają temu samemu procesowi), przez co nie są liczone jako fonemy, chociaż mogą pojawiać się w zapożyczeniach;
 • [ʋ] będące allofonem /w/ na początku wyrazu;
 • [ɣ] jest prawdopodobnie allofonem /x/ przed dźwięcznymi w obrębie jednego morfemu. W rzeczywistości status gammy nie jest pewny w maszyjskim;
 • wymowa wygłosowego /r/ waha się od [r] przez [ɾ]. [ɹ], [ɭ] i [ɐ̯] do kompletnego zaniku.

Wszystkie spółgłoski prócz /h/ mogą zostać podwojone (np. ommat "południe"), warunkiem jest jednak obecność wyłącznie krótkiej samogłoski przed nimi. Po długich i ultradługich samogłoskach nigdy się nie podwaja spółgłosek. Gieminaty czasem mogą się też pojawić po głoskach m n nj r l lj ŭ j, ale nigdy po innych spółgłoskach.

Fonotaktyka

Maszyjski tradycyjnie podąża za maksymalną strukturą sylaby CCCVRCC. Gieminaty liczą się jak jedna spółgłoska. R ogranicza spółgłoski do m n nj l lj r j ŭ. Ponadto unika się wielu innych połączeń:

 • praktycznie zakazane jest połączenie zwarta + zwarta, które zostaje zamienione na szczelinowa + zwarta;
 • dozwolone są zbitki nagłosowe (struktura CCC-), ale nie są powszechne. Najczęściej pochodzą one z zapożyczeń. Jednak istnieją słowa rodzime z tak długimi zbitkoma, np. kszjon "miód";
 • unika się ch w pozycji interwokalicznej niewynikającej z łączenia morfemów. Historycznie ta głoska nigdy nie pojawiła się w słowach rodzimych w takiej pozycji;
 • zakazuje się występowania gieminat po długich i ultradługich samogłoskach;
  • nie wyklucza to jednak zbitek, a ponadto mogą wystąpić po R, nawet jak R poprzedza długa samogłoska.

Obecnie jednak coraz więcej zapożyczeń wydaje się wyłamywać te zasady. Niektóre są wręcz importowane w obcej formie bez przystosowania, np. beirakta /bɛjrakta/ "dron" czy hganca /hgant͡sa/, potocznie /gant͡sa/ "teren prywatny".

Akcent

Akcent zawsze pada na pierwszą sylabę rdzenia - nie akcentuje się przedrostków, jak w np. gnödar lub zuzdürir.

Problemy z zakresu fonologii

W niektórych przypadkach takich jak allofonia /r/, fonemiczność gammy czy statusu połączeń typu oj lub nie ma pełnego konsensusu. Te problemy są opisane bardziej tu.

Gramatyka

Przedimek

Przedimek pełni ważną funkcję w języku maszyjskim. Występują cztery rodzaje: właściwy, określony, nieokreślony i zerowy, odmienia się też przez liczbę. Ten drugi aspekt jest szczególnie ważny dla znaczenia przedimka, gdyż rzeczownik nigdy nie odmienia się przez liczbę z wyjątkiem kilku wyjątków, gdzie liczbę oznacza się innym słowem (np. mnożyna od dőnn "drzewo" to farin).

L. Pojedyncza L. Mnoga
Właściwy ra arr
Określony ök ür
Nieokreślony hoj re
Zerowy ne ner

Przedimków liczby mnogiej nie używa się przy liczebnikach, zamiast tego używa się przedimków liczby pojedynczej, np. ür paral "te noce", ale ök tend paral "te trzy noce". Wyjątek stanowi tu przedimek nieokreślony, który zanika tu całkowicie (hoj występuje tylko w faktycznej liczbie pojedynczej), np. re föz, ale wőg föz.

Rzeczownik

Rzeczownik, chociaż nieodmienny przez liczbę, nadal jest odmieniany przez przypadki w sposób aglutynacyjny. Mimo liczby przypadków odmiana ta jest dosyć prosta:

Końcówka Znaczenie
Mianownik kto? co?
Celownik -(v)al komu? czemu?
Biernik -(v)e kogo? co?
Miejscownik -(t)er (na) kim? (na) czym?
Ablatyw -s(u) od kogo? od czego?
Innesyw -(s)ejl w kim? w czym?
Allatyw -(j)öv do kogo? do czego?
Delatyw -(t)ol od kogo? od czego?
(odsunąć się)
od kiedy?
Socjatyw -(z)ür z kim? z czym?
Limitatyw -(k)ir do kiedy?
Wołacz -(u)t zawołanie

Zaskakujący może być brak dopełniacza, jednak jego funkcje można uzyskać konstrukcją analityczną.

Przed końcówkami samogłoski są wydłużane (np. hesa → hesázür "z idolem").

Rzeczownik odmienia się też przed dzierżawczość za pomocą przedrostków:

Przedrostek
ö (ja) og-
lü (ty) la-, loj-
tlü (Ty, Pan) ela-, eloj-
fa (on/ona)
sök (ono)
ar-
mőr (my) re-, rej-
ür (wy) hö-, hov-
tür (Wy, Państwo) tö-, tov-
cho (oni/one) chun-

Np. lojöfkar - "mój pies". W połączeniu z przedimkiem zerowym oznacza, że dana rzecz nie należy do posiadacza, np. ne höfolópp "nie wasz kot".

Funkcja dopełniacza

Posesywność w języku jest wyrażana za pomocą konstrukcji rzecz posiadana + przedimek właściwy + posiadacz, czyli NOM + ra/arr + NOM. Jest ona obecna chociażby w nazwie języka, czyli chajg arr Más (dosłownie język Maszów). Inne przykłady to np. re tár ra jőe "owce pasterza", macs ra szóŭn "wiedza ojca".

Przymiotnik i przysłówek

Przymiotnik w języku maszyjskim występuje prawie zawsze po określanym wyrazie (np. tondén ossö "zachmurzone niebo"). Wyjątkami od tej zasady są niektóre utarte połączenia oraz, przede wszystkim, większość jednosylabowych przymiotników (np. asz pélvunk "wielki budynek").

Przymiotniki często kończą się samogłoską lub końcówkami -ev, -v, -f, rzadziej -ov oraz -öv.

Przymiotnik ponadto ulega odmianie przez przypadki, identycznie jak rzeczowniki - np. ogchalorür rávvür "z moją dobrą siostrą". Rzadko natomiast przyjmuje morfemy dzierżawcze - zazwyczaj gdy stoi samodzielnie lub dzierżawczość wynika z cechy.

Przysłówki na ogół nie odróżniają się od przymiotników, stoją jedynie po czasowniku (niezależnie od długości). Jednakże te, które kończą się na -ev, -ov lub -öv zmieniają końcówkę na jednolite -ov, np. njolev → njolov (emocjonalny → emocjonalnie). Inne mają zupełnie inne formy, np. asz kontra rózó (duży kontra dużo).

Stopniowanie

Przymiotniki i przysłówki mogą się stopniować. Dokonuje się tego za pomocą następującego schematu:

Prefiks Przykład
sakov "ciepły"
Zwykły Ø sakov
Wyższy far- farsakov
Najwyższy te(r)- tesakov

Czasownik

Maszyjski czasownik odmienia się przez osobę, czas, tryby i stronę. W większości to polega na aglutynacji (np. jatöbbotjchon można rozłożyć na ja-több-ot-j-chon, a samo słowo oznacza "mam nadzieje, że zostałeś poznany").

Bezokolicznik

Podstawową formą jest bezokolicznik. Regularnie może on się kończyć na -ir (tufkir "dawać"), -r (sör "jeść") lub -e (chode "być"). Jednakże, istnieje też kilka czasowników nieregularnych o nietypowych bezokolicznikach, np. "woleć".

Odmiana przez osoby

Czasownik w pierwszej kolejności odmienia się przez osoby. Jest to odmiana regularna, ale różni się w zależności od końcówki bezokolicznika.

Osoba bezokolicznik -ir bezokolicznik -r bezokolicznik -e
ö (ja) -usz -jusz Ø, -e
lü (ty) -ot -jot -o
tlü (Ty, Pan) -hat -ha
fa (on/ona)
sök (ono)
-e -je -e
mőr (my) Ø
ür (wy) -eg -jeg -eg
tür (Wy, Państwo) -hig
cho (oni/one) -ur -jur -ész

H po spółgłoskach powoduje jej gieminację, ale tylko gdy są warunki (np. forma Ty od endokir: endokkat ← endok+hat, od töngir: tönggat ← töng+hat). Gdy warunków nie ma, h po prostu zanika (np. forma Ty od jövnórir: jövnórat ← jövnór+hat, od tufkir: tufkat ← tufk+hat).

Czasownik nieregularny woleć (nó)
Osoba Forma
ö (ja)
lü (ty) nóe
tlü (Ty, Pan) nohja
fa (on/ona)
sök (ono)
mőr (my) noj
ür (wy) nőg
tür (Wy, Państwo) nohjig
cho (oni/one) nőssz
Czasownik nieregularny mówić (ír)
Osoba Forma
ö (ja) jusz
lü (ty) jot
tlü (Ty, Pan) zsjat
fa (on/ona)
sök (ono)
je
mőr (my) í
ür (wy) jeg
tür (Wy, Państwo) zsjig
cho (oni/one) jur
Czasownik częściowo nieregularny być (chode)
Osoba Forma
ö (ja) chod
lü (ty) is
tlü (Ty, Pan) issa
fa (on/ona)
sök (ono)
chode
mőr (my) chod
ür (wy) iset
tür (Wy, Państwo) isettig
cho (oni/one) chodész

Nieregularność tego czasownika wynika z pomieszania dawnych czasowników chode "być" oraz ise "znajdować się".

Czasy

Język maszyjski posiada trzy czasy - domyślny teraźniejszy oraz dwa przeszłe.

Czas Przeszły I jest urabiany za pomocą końcówki -(zs)en. Może on zostać utworzony do dowolnej formy, np. sören, söjuszen, söjezsen. Jednak końcowe -t -g w końcówkach osobowych są zamieniane na -zs- -vn-, np. söhazsen, söjevnen.

Natomiast Czas Przeszły II charakteryzuje się końcówką -chon. Nie zachodzą żadne oboczności, stąd formy: sörchon, söjuszchon, söjechon, söhatchon, söjegchon.

Główna różnica między tymi dwoma czasami polega na aspekcie - czas przeszły I okazuje głównie czynności dokonane (söjuszen - zjadłem), zaś przeszły II czynności niedokonane (söjuszchon - jadłem).

Strona bierna

W maszyjskim strona bierna może być budowana za pomocą kilku rozwiązań.

Prosta strona bierna

Prosta strona bierna, zwana też sufiksową, jest budowana za pomocą końcówki -j, umieszczanej po końcówce osobowej i przed końcówkami czasów przeszłych. Przykład odmiany na töngir "szanować" (w stronie biernej töngirj "być szanowanym"):

Osoba Forma
ö (ja) tönguszj
lü (ty) töngotj
tlü (Ty, Pan) tönghatj
fa (on/ona)
sök (ono)
töngej
mőr (my) töngj
ür (wy) töngegj
tür (Wy, Państwo) tönghigj
cho (oni/one) töngurj

W tej pozycji, ze względu na miejsce artykulacji /j/ dochodzi do następujących oboczności (nie zawsze zapisywanych):

 • po obstruentach bezdźwięcznych zazwyczaj jest wymawiana jako [ç] lub [ɕ], np. töngotj [tøŋgotç];
 • po obstruentach dźwięcznych zazwyczaj jest wymawiana jako [ʝ] lub [ʑ], np. töngj [tøŋgʝ]. Nierzadko również istnieje wymowa polegająca po prostu na zmiękczeniu spółgłoski, czyli np. [tøŋgʲ];
 • po miękkich /j/ /ɲ/ /ʎ/ oraz półsamogłoskowym /w/ dźwięk zanika, podwajając ostatnią spółgłoskę ([jː] [ɲː] [ʎː] [wː]). Jest to jedyna oboczność oddana na piśmie (np. szowir → szoŭ + j → szoŭw);
 • po samogłoskach i reszcie spółgłosek (/m/ /n/ /l/ /r/) nie zmienia się wymowa /j/. Także w czasie przeszłym I jest zawsze wymawiane [j], gdyż przechodzi do nagłosu (töngjen).
Złożona strona bierna

Złożona strona bierna jest budowana za pomocą czasownika posiłkowego chode "być" oraz imiesłowu biernego czasownika właściwego. Imiesłów jest budowany dodając do rdzenia prefiks pu- lub p- i sufiks -ev/-öv/-ov/-v/-f. Np.:

 • atir → chode patev "być pitym"
 • jawor → chode pjawov "być okrążanym"
 • mrókke → chode pumrókkev "być widzianym przez oczy"
 • nó → chode punóv "być preferowanym"
 • töngir → chode putöngöv "być szanowanym"

Tryby

Tryb życzący

Tryb życzący jest urabiany przedrostkiem ja- lub jar- i wyraża życzenie mówcy:

 • atir → jaratot "obyś pił"
 • mrókke → jamrókk "obyście ujrzeli"
 • nó → janőssz "oby preferowali"
Tryb rozkazujący

Tryb rozkazujący jest budowany przedrostkiem u- lub ür-. Wyraża on rozkazy:

 • atir → üratot! "masz pić!"
 • mrókke → umrókk! "macie ujrzeć!"

Zwrotność

W języku maszyjskim istnieje kilka sposobów wyrażenia zwrotności:

 • gdy sam czasownik ma funkcje zwrotną nie potrzeba dodatkowych partykuł i zaimków - np. bóffkir "cieszyć się";
 • gdy czasownik nie ma funkcji zwrotnej należy dodać zaimek zwrotny:
  • meg jest używany przy niektórych czasownikach stanu (töngir → töngir meg "szanować się");
  • sem jest używane przy wszystkich innych czasownikach (mrókke → mrókke sem "widzieć się");
   • sem jest też używane przy czasownikach z partykułami, w tym meg, aczkolwiek jest zapisywane łącznie (szowir pá → szowir pásem "dźwigać się").

Oba zaimki mogą występować zarówno przed, jak i po czasowniku (to odróżnia zwrotne meg od partykuły czasownikowej o tej samej formie).

Zaimki

Zaimki osobowe i wskazujące

Zaimki osobowe i wskazujące, jak rzeczowniki, odmieniają się. W odmianie zaimków nie występuje limitatyw:

ja ty Ty. Pan, Pani on, ona
(ożywione)
ono
(nieożywione)
my wy Wy, Państwo oni, one to
Mianownik ö tlü fa sök mőr ür tür cho szó
Celownik öl level, vel tlevel fovel sől mől rül trul chol szól
Biernik e li tli fozd sek mér ir tir chal szál
Miejscownik öter veler tleveler foler sőler mőler rüler truler choler szóler
Ablatyw őlsz vélsz tlevélsz fólsz sőllsz mőllsz rűlsz trúlsz chólsz szóllsz
Innesyw örejl verejl tleverejl forejl sőrejl mőlrejl rürejl trurejl chorejl szórejl
Allatyw öljöv veljöv tleveljöv foljöv sőljöv mőlröv rüljöv truljöv choljöv szóljöv
Delatyw örol verol tleverol forol sőrol mőlrol rürol trurol chorol szórol
Socjatyw ölür velür tlevelür folür sőlür mőlrür rülür trulür cholür szólür
Wołacz öt lüt tlüt fat söcht mőrt ürt türt chot szót

We wszystkich formach zaimka ja występuje na ogół protetyczne /k/, chociaż nigdy nie jest zapisywane. Proteza ta jest częstsza w potocznym maszyjskim.

Inne zaimki 3. osoby l. pojedynczej

Oprócz podstawowych zaimków fa i sök jako zaimki 3. osoby można uznać:

 • szó lövnor - on
 • szó lemb - ona
 • ök/ra/szó sün - osoba, dusza

Liczebniki

liczba liczebnik główny liczebnik porządkowy liczebnik zbiorowy
1 ez ezon éz
2 tal talun étal
3 tend tendun étend
4 wőg wővnon áŭ
5 charven charvnon écharven
6 gro gron ír, égro
7 ög övnon őg
8 var varon évar
9 pajl pajlon épajl
10 opag opavnon ópag
100 tohjer tohjaron étohjer
1000 rotahjer, rota rotahjaron, rotán érotahjer, érota

Zadaniem liczebnika zbiorowego jest określenie ilości z jakiejś ograniczonej puli, grupy - tal köt oznacza dwa dni ogólnie, zaś étal köt z jakiegoś ograniczonego okresu, np. tygodnia.

Budowa zdań

Szyk ogólnie

Język maszyjski dąży do szyku podmiot-orzeczenie-dopełniacz (SVO), np. is ra chapejl. Jednak w rzeczywistości szyk jest dosyć swobodny ze względu na wysoki poziom odmiany (SVO uchodzi za najbardziej "kulturalny").

Jednak istnieją inne ograniczenia, dotyczące pojedynczych złożeń:

 • występują głównie poimki;
 • przymiotniki zawsze występują po rzeczowniku określanym, z wyjątkiem pewnych złożeń i przymiotników jednosylabowych;
 • analogicznie przysłówki występują po czasowniku.

"Tak" i "nie"

Maszyjski ma system trzech form odpowiedzi na proste pytania - jedną pozytywną (öcsk) oraz dwie negatywne (ne oraz va). Forma ne jest używana przy zaprzeczaniu zdania twierdzącego, zaś va przy zaprzeczaniu negacji. Natomiast zgadzając się w obu sytuacjach używa się słowa öcsk:

 • Küm lü rőzot hoj owáre? Öcsk - "Czy masz pojazd? Tak"
 • Küm lü rőzot hoj owáre? Ne - "Czy masz pojazd? Nie"
 • Küm lü ne rőzot hoj owáre? Öcsk - "Czy nie masz pojazdu? Tak (bo nie mam)"
 • Küm lü ne rőzot hoj owáre? Va - "Czy nie masz pojazdu? Nie (bo mam)"

Dialekty

W języku maszyjskim, mimo używania mowy na dosyć ograniczonym obszarze, występuje pewne zróżnicowanie dialektalne. Dialekty dzielą się na dwie grupy: wschodnie i zachodnie.

Dialekty wschodnie

Dialekty wschodnie są uważane za blisko spokrewnione z sobą (być może pochodzą z jednego interdialektu), gdyż są dosyć podobne do siebie. Główne cechy tej grupy to:

 • zanik ultradługich samogłosek, zastępując je kombinacjami VwV (w /uːː/ i sporadycznie /oːː/) oraz VjV (inne przypadki):
  • w sylabach otwartych obie samogłoski stają się długie (np. *brā → **brájá → brája), zaś w zamkniętych tylko pierwsza (np. *grȫl → grőjöl[1]);
 • zmiękczenie t do c w wybranych pozycjach;
 • częste przesuwki i podwyższenia samogłosek: a → ä, â; e → i, î~â;
 • zazwyczaj zachowanie ë;
 • w gwarach Jechgiwu zanik iloczasu (np. chap i cháp wymawia się tak samo);
 • obecność fonemicznego þ;
 • w niektórych odmianach występuje zapożyczony przyrostek liczby mnogiej -m(e), co powoduje, że rzeczowniki mają oznaczoną liczbę mnogą (np. hoj öjk "miasto" i re öjkme "miasta");
 • formy grzecznościowe czasowników nie powodują podwojenia spółgłosek (np. isa zamiast issa, endokig zamiast endokkig);
 • czasem wciąż występuje rozróżnienie czasowników chode "być" oraz ise "znajdować się".

Dialekty zachodnie

Dialekty zachodnie są bardziej zróżnicowane od wschodnich, być może są bliżej oryginalnej ojczyzny Maszów. Najczęstsze cechy tej grupy to:

 • różne traktowanie ultradługich samogłosek - mogą zostać zachowane wszędzie, zachowane w sylabach otwartych, dyftongizowane lub zamieniane na ton lub po prostu łączone z długimi (*brā → bráe, bráŭ, brâ, brá). Rozwój w VjV~VwV praktycznie nie występuje;
 • w wielu redukacja samogłosek (a o → ă, e i → i, ö ü → ü) oraz zanik fonemu ë;
 • ch → h przed tylnimi w bardziej zachodnich gwarach (chajg → hajg);
 • brak þ;
 • wyparcie czasownika ise przez chode, ale w niektórych odmianach te czasowniki raczej się mieszały (jak w literackim ö chod-lü is-fa chode);
 • rzadkie używanie zwrotnego zaimka meg, zastępowany przez sem;
 • celownik od "wy" brzmi üll zamiast rül.

Język literacki bazuje głównie na dialektach zachodnich, ale są widoczne wpływy wschodnich (zwłaszcza w słownictwie). W Jechgiwie tamtejszy interdialekt często występuje w piśmie i często służy do porozumiewania się, tworzenia literatury i muzyki, niemniej jednak wciąż jest podporządkowany normie literackiej. W Sadarynie dialekty są używane głównie w mowie.

Różnice między gwarami

1 2 3 4 (literacki) 5 6 7
słowo "trzy" tînd
/tɨnd/
tind
/tind/
tend
/tɛnd/
tend
/tɛnd/
cend
/t͡send/
cend
/t͡send/
cänd
/t͡sænd/
słowo "skała" zsert
/ʒɛrt/
hjârt
/ʝɨrt/
jert
/jɛrt/
hjert
/jɛrt/
järt
/jært/
hjärt
/ʝært/
hjärt
/çært/
słowo "nigdy" nêj
/nɛːj/

/neː/
née
/neːː/
njée
/ɲeːː/
néje
/neːje/
njéje
/ɲeːje/
njâje
/ɲɨje/
odróżnianie napiętych i nienapiętych
długich średnich
tak nie nie nie allofonicznie nie brak iloczasu
lenicja wygłosowych grup
typu -vn, -dl → -ŭn, -jl
nie bardzo rzadko naprzemian
z epentezą
naprzemian
z epentezą
naprzemian
z epentezą
naprzemian
z epentezą
naprzemian
z epentezą
odmiana dawnego ise
"znajdować się"
eŭ hod
lü hodă
tlü hoddă
fa/sök hodi
ö chod
lü chodu
tlü choddă
fa/sök chodi
ö chod
lü is
tlü issa
fa/sök chode
ö chod
lü is
tlü issa
fa/sök chode
ö chodë
lü is
tlü isa
fa/sök chodze
ö isë
lü is
tlü isa
fa/sök ise
ö isa
lü iso
tlü isâ
fa ise
morfem l. mnogiej rzeczowników brak brak brak brak brak brak -m, -me
zaimek zwrotny
czasowników stanu
sîm sim sem, meg sem, meg sem, meg sem, meg säm, meg
samogłoska epentezy e~ă e e e ë ë e~ä~a
bezokolicznik koniugacji III -e -e -a
przymiotniki na -öv nie nie nie tak tak tak tak
przedrostek braku czegoś brak brak van- van- van- von-, on- în-

Ortografia

Większość prawideł ortografii jest wspólna z hoczebozkim. Oznacza to rzadkie używanie przecinków, pisownia czasownika z dużej litery po podmiotowym zdaniu złożonym oraz dwukropkiem do łączenia końcówek z cyframi i skrótowcami (np. 2:ür öfkarür "z dwoma psami")

Alfabet

Obecnie alfabet maszyjski składa się z 32 osobnych liter (35 uwzględniając q x y), w którego skład wchodzi 23 podstawowych liter a. łacińskiego (wszystkie 26 z q x y), dwie litery z diakrytykiem umlautu (ö ü) oraz 7 dwuznaków. Inne litery z diakrytykami nie są uważane za osobne litery.

litera fonemy odmiany[2] uwagi
A a /a/ á
B b /b/
C c /t͡s/ cz Rzadka litera[3]. Pisownia cz jest historyczna i spotykana w nazwach własnych, w sortowaniu jest równoważna prostemu c.
Cs cs /t͡ʃ/
D d /d/
E e /ɛ~e/ é U niektórych mówców oznacza dwa fonemy: /e/ i /ə/.
F f /f/
G g /g/
H h /h/, Ø Po spółgłoskach nieme lub powoduje gieminację.
Hj hj /j/, (/ʝ/) hy Współcześnie na ogół wymawia się tak samo jak j, ale w archaicznej wymowie i w niektórych akcentach oznacza osobny dźwięk /ʝ/. Pisownia hy jest historyczna i spotykana w nazwach własnych, w sortowaniu jest równoważna hj.
I i /i/, /j/ í, ĭ W niektórych zapożyczeniach i obcych nazwach oznacza /j/, np. slangowe hoier "duet"[4] (nie wyklucza to jednak pisowni hojer) lub nazwa jednej z rzek Hoczebozu - Neineidar (tu też można spotkać nazwę Nejnejdar). Sporadycznie wtedy można spotkać pisownię ĭ (w analogii do zwykłego ŭ).
J j /j/ Znacznie częstsze od drugiego sposobu zapisu /j/, czyli hj.
K k /k/
Ch ch /x/
L l /l/
Lj lj /ʎ/ ly Miękka boczna, dosyć rzadko spotykana. Czasem połączenie lj oznacza zbitkę /lj/ i jako takie jest sortowane pomiędzy li a lk, nie jako osobna litera. Zapis ly jest archaiczny i spotykany w nazwach własnych, jest zawsze dwuznakiem znaczącym /ʎ/.
M m /m/
N n /n/
Nj nj /ɲ/ ny Czasem połączenie nj oznacza zbitkę /nj/ i jako takie jest sortowane pomiędzy ni a nk, nie jako osobna litera. Zapis ny jest archaiczny i spotykany w nazwach własnych, jest zawsze dwuznakiem znaczącym /ɲ/.
O o /o/ ó
Ö ö /ø/ ő
P p /p/
Q q /k(w)/ Występuje tylko w niezadomowionych zapożyczeniach w połączeniu qu i szybko jest zastępowane przez k(w).
R r /r/ Znaczna część mówców rera (najczęściej wtedy powstaje głoska [ʀ] lub [l]).
S s /ʃ/ W niezadomowionych zapożyczeniach czasem brzmi tak jak sz.
Sz sz /s/
T t /t/
U u /u/, /w/ ú, ŭ Ŭ występuje by oznaczyć głoskę /w/ w wygłosie. W wielu okolicznych językach występuje wtedy dyftong i dlatego maszyjski przyjął podobną konwencję zapisu zamiast regularnego zapisu w. Także gieminata [wː] to ŭw a nie ww.
Ü ü /y/ ű
V v /v/
W w /w/ Nie używana w wygłosie prócz niezadomowionych zapożyczeń - zamiast tego tam występuje ŭ.
X x /ks/, /gz/, /kʃ/ Obecnie używana tylko w niezadomowionych zapożyczeniach oraz niektórych nazwach własnych. Dawniej często oznaczała ks lub ksz inicjalne, jak np. w xir zamiast ksir oraz xjón zamiast kszjón.
Y y /i/, /y/, /j/ ý[5] Występuje tylko w niezadomowionych zapożyczeniach i archaicznych zapisach hy ly ny. Wymowa zależna od pochodzenia.
Z z /z/
Zs zs /ʒ/ Dość rzadki dwuznak.

Wpływy obce

Maszyjski przez cały okres rozwoju był pod silnym wpływem innych języków, chociaż nigdy nie doprowadziło to do upadku języka (ale mogło przyczynić się do śmierci krewnych). Jednak na jego rozwój miały największy wpływ języki latyskie, zwłaszcza jesiwski. Z latyskich pochodzi znaczna część słowictwa (m.in. minden, gú, csugéchej, cameg[6]) oraz kalk językowych. Z latyskich pochodzą nawet partykuły postczasownikowe meg oraz , odpowiadające hoczebozkiemu mig, på czy jesiwskiemu migj, foo oraz cały system z czasownikami złożonymi. Mniejsze wpływy są pochodzenia lagijskiego (np. száderrek "ruda złota" kontra wendarskie sâdärqega "ruda") oraz ludżoryckiego (losat kontra loxiata - oba słowa znaczą "plaża" lub ügel "glina rzeczna" kontra ugla "glina").

Działało to też w drugą stronę - maszyjski wpłynął na rozwój ludżoryckiego, lagijskich oraz północnych wariantów latyskich (np. wendarskie nàzer z maszyjskiego náz "mysz"). W szczególności, zachodnie dialekty jesiwskiego zawierają liczne maszyzmy np. heč z hecs, tamaaš z timás czy sooksa z szóksz.

Przykładowy tekst

Ra Asszirózar Zúmmf
War hoj geŭmep charpoje chode?
Ra Telka ök geŭmep chode charpoje.
Ra Telka je étalöv choljöv:
Ö chod ra lemb farö néköv
He ne odlajusz chode ök geŭmep,
Ö ne odlajusz chode ök geŭmep.

polski
Ptasie Wesele
Kto ma być panną młodą? 
Telka ma być panną młodą.
Telka odpowiada im dwojgu:
Ja jestem bardzo brzydką kobietą, 
nie mogę być panną młodą,
nie mogę być panną młodą.

Przypisy

 1. ale w bierniku już grőjőle
 2. W tej liście uwzględnia się tylko te, które występują w literackich słowach oraz nazwach własnych
 3. Historycznie, występowała tylko w zapożyczeniach. Jednak obecnie fonem /t͡s/ został włączony do rodzimego systemu fonemicznego, a sama litera c nie jest uważana za obcą
 4. Z ludżoryckiego hoier "dwa"
 5. Bardzo rzadko.
 6. porównaj hoczebozkie minden, gau, tṡugechei, camgę